Skolas mērķis un uzdevumi 2017./2018. mācību gadā

Mērķis: mērķtiecīgi veidot un popularizēt izglītības iestādes  pozitīvo tēlu, sadarbojoties pilnveidot mācību saturu, metožu daudzveidību visās izglītības programmās, nodrošināt  pedagogu un vecāku ciešāku sadarbību, īstenojot mācību procesu atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Uzdevumi:

  1. Pilnveidot vērtēšanas sistēmu, nodrošinot regulāru, saprotamu un jēgpilnu vērtēšanu izglītojamo ikdienas darbā.
  2. Veicināt lielāku vecāku līdzatbildību par izglītojamo sekmēm un izglītības kvalitāti.
  3. Papildināt materiāltehnisko bāzi ar jaunu datortehniku.
  4. Īstenot starptautisko projektu, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu profesionālās izglītības programmās.
  5. Izstrādāt jaunas arodizglītības un/vai profesionālās izglītības programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.
  6. Stiprināt izglītojamo pašpārvaldes darbu, veicināt pilsonisko līdzdalību, sagaidot Latvijas simtgadi.
  7. Attīstīt pieaugušo mūžiglītības pieejamību profesionālo iemaņu pilnveidei atbilstoši pieprasījumam.