Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir uzsākusi darbu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros".

25. septembrī  11.b klases skolēniem : Elvim Garajam, Renāram Čakānam, Samantai Kobzevai un Madarai Šļivkai, tika dāvāta iespēja doties uz Rēzeknes Augstskolu kopā ar Lilitu Bušu un skolotāju Irinu Šņukuti, lai apmeklētu pasākumu  “Zinātnieku nakts”. Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos eksperimentos, iegūstot pārsteiguma balvas un zināšanas par attīstīto aparatūru lietderību. Audzēkņu uzmanību piesaistīja neparastais izskats, kas iegūts pēc ēkas renovācijas, pārsteidza bioloģijas, inženiertehniskās un mākslas telpas, kurās bija apskatāmas tādas lietas kā, piemēram,: 3D printeri, roboti, ūdens attīrīšanas iekārtas, gaismas un siltumenerģijas pārveidošana gaismā, super jaudīgi mikroskopi. Iespaidi par Rēzeknes Augstskolu bija ļoti un audzēkņiem radās vēlēšanās kādu dienu atgriezties, lai varētu studēt un piepildīt nākotnes sapņus!

Elvis Garais 11b.kl.

skolotāju Irinu Šņukuti, kura Rēzeknes Augstskolas akcijā „ Mans skolotājs” ir nosaukta kā labākā skolotāja, kas ir iedvesmojusi un palīdzējusi apgūt zināšanas un dzīves prasmes.

25. septembrī Rēzeknes Augstskola skolotājai pateiksies par ieguldīto nesavtīgo darbu.

Skolas kolektīvs lepojas ar pedagoģi un kolēģi Irinu Šņukuti.

25. septembrī  ”Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā”  notika seminārs „ Biznesa darbnīcas jauniešiem”, kurā  Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” vadītāja Aija Vanaga rosināja jauniešus diskutēt par biznesa idejām  un saskatīt iespējas to realizēšanai. Semināra laikā tika stāstīts arī  par veiksmīgi realizētām biznesa idejām, par iespējām piedalīties dažādos biznesa konkursos.

18. septembrī  mūsu skolas skolotāji un skolēni devās uz Daugavpils Olimpisko centru, lai pārstāvētu Balvu novadu pasākumā „Uzņēmēju dienas Latgalē”.

Mūsu skolas reklāmai bija atvēlēta vieta stendiem, kur darbojās skolotāji Aiga Jansone un Aigars Noviks.

Tur varēja aplūkot ne tikai skolas pagātnes sasniegumus, bet redzēt, kādi esam šodien, ko izdarīsim rīt, un kāds labums no mums nākotnē būs darba devējam.

Balvu novada koncertprogrammā uzstājās mūsu skolas meitenes ar tērpu kolekciju demonstrējumiem (skolotāja Anita Matule), jauniešu deju kolektīvs „Vectilža” un Laicānu „dziedošā ģimene”.

Pasaule pēdējo 10 gadu laikā piedzīvojusi milzīgu progresu - vairāk bērnu iet skolā, pagarinājies dzīves ilgums, ir labāka piekļuve dzeramajam ūdenim, mazāka jaundzimušo mirstība utt. Tās ir ļoti labas ziņas!

Arī Latvija ir palīdzējusi notikt daudz labām lietām citās valstīs - mūsu palīdzība ir noderējusi cilvēkiem Ukrainā, Gruzijā, Moldovā un citur. Līdzīgi kā mums daudzi palīdzēja, kad atguvām neatkarību, arī mēs tagad varam palīdzēt citiem!

Skolas sākums septembrī skolēniem, kas mācības uzsāk pirmo gadu jaunā mācību iestādē, ir piedzīvojumu pilns un, iespējams,  sarežģīts brīdis. Situāciju labo apstākļi, kad viss kolektīvs vēlas, lai ikviens jaunpienācējs ātrāk sevi sajūt piederīgu konkrētajai vietai. Balvu profesionālās un vispārizglītojošas skolas ( turpmāk BPVV) radošās 12.b klases „brigāde” un 3. kursa, 9. klases un izglītojamo pašpārvaldes aktīvistu idejas kļuva par realitāti visiem jaunatnākušajiem skolēniem, jaunajiem klašu un kursu komplektiem. 17. septembris BPVV noritēja pārbaudījumu un piedzīvojumu noskaņās.

15.septembra rītā BPVV audzēkņiem tika dāvāta iespēja apmeklēt veiksmīga uzņēmēja, Biznesa vadības koledžas un nacionālā projekta “Esi līderis!” dibinātāja Jāņa Stabiņa vadīto lekciju, kuras laikā viņš pastāstīja par iespēju iesaistīties projektā „Esi līderis”. Šī projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Jānis Stabiņš sarunā ar jauniešiem dalījās savā pieredzē uzņēmējdarbības sākšanā un biznesa vadīšanā. Uzņēmējs stāstīja, ka piedalīšanās projektā attīsta skolēna resursus, kritisko domāšanu un izpratni par uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām prasmēm.

Projekta ietvaros tiek organizēti konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesa spēles, ideju un uzņēmējdarbības inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.

Izmanto iespēju! Nāc un piedalies!

Sk. Vineta Muzaļevska

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) pirmā mācību nedēļa noritēja ceļojuma noskaņās, kurš aizsākās skolas Zinību dienas svētku pasākumā pirmajā septembrī. Kārtējais mācību gads ir jauns cēliens, nebijuši izaicinājumi un iespēja apgūt daudz zināšanu.

Pirmā nopietnā darba diena skolēniem piedāvāja gūt jaunu pieredzi, satiekot dažādu jomu profesionāļus. Skolā ciemojās Valsts policijas pārstāve K. Čerevina, kura visiem skolēniem atgādināja, ka drošība ir katra paša atbildība un noteikumi uz ceļa un sabiedriskās vietās visiem ir vienādi, īpaši vecuma grupai, kura vēl nav sasniegusi pilngadību. Audzēkņiem bija iespēja apskatīt policistu darba aprīkojumu, par kuru tie izrādīja pastiprinātu interesi.

Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks.


Mācību gada sākums ir trauksmains laiks. Skolas darbinieki gatavojas jaunajam darba cēlienam, skolēni ir lielā notikuma gaidās. Īpašs laiks septembra sākumā ir audzēkņiem, kas uzsāk mācību gaitas jaunā mācību iestādē. Balvu profesionālās un vispārizglītojoša skolas ( turpmāk BPVV) kolektīvs ir lepns par katru skolēnu, kurš šo skolu ir izvēlējies saukt par savu un aicina doties jaunā ceļojumā, kasa sākas tieši pirmajā septembrī.

JAL piedāvātās mācību metodes dod iespēju apgūt praktiski Izglītības un Zinātnes ministrijas mācību priekšmetu programmās iekļautos teorētiskos jautājumus, ļaujot skolēniem saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē.

JAL piedāvā: darbību skolēnu mācību uzņēmumos, SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs, SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Young Enterprise Latvija un skola, iespēju piedalīties Biznesa plānu konkursā, kurā tiek sniegta iespēja veiksmīgākajām un pat vispārdrošākajām idejām tapt īstenotām, biznesa stratēģiskajā spēlē_TITAN, biznesa pasaku konkursā, LVM sociālās vides reklāmas konkursā, Ēnu dienā, Līderu programmā u.c.

Junior Achievement - Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) piedāvā iespēju skolēniem iegūt  Sertifikātu, kas apliecina dalību JA-YE Latvija programmās.

JA-YE Latvija Sertifikātu var iegūt JA-YE Latvija dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA-YE Latvija aktivitātēs: Ēnu diena, biznesa simulācijas spēle TITAN (spēlēta valsts vai Eiropas līmenī), programma „Skolēnu mācību uzņēmumi”.

JA-YE Latvija Sertifikāts sniedz priekšrocības uzsākot studijas JA-YE Latvija sadarbības augstskolās (Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Banku Augstskolā, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē.) un būs kā apstiprinājums skolēna CV par praktisko komerczinību kursa apguvi – mārketingu, uzņēmējdarbību, menedžmentu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību un lietišķo etiķeti.

Ekonomikas skolotāja Vineta MuzaļevskaVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?