skolas logo

 

Misija: Mūsdienīga, individualizēta pieeja mācību procesā, kurā motivēts izglītojamais profesionālu pedagogu vadībā apgūst nozīmīgas prasmes Latgales reģiona, Valsts un Eiropas darba tirgus vajadzībām.

 

Vīzija: Moderno tehnoloģiju profesionālās un mūžizglītības ekselences centrs.

 

Skolas vērtības:

  • Drosme
  • Atbildība
  • Radošums
  • Izaugsme

 

BPVV prezentācija Investīciju un attīstības stratēģija 2021-2027

 

2022./2023. mācību gada prioritātes un sasniedzamie rezultāti

(kvalitatīvi un kvantitatīvi)

 

N.p.k.

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

1.        

Nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, izvērtēšanu.

 

Kvalitatīvi

-          pedagogi plāno pilnveidotā mācību satura apguvi mācību priekšmetos 7.-12.klasēm, 1.-3.kursu modulārajām apmācībām  pa semestriem un  reflektē  īstenošanas rezultātus mācīšanās grupās;

-          pedagogi un izglītojamie apzinās, ka digitālās tehnoloģijas palīdz izvirzīto mērķu sasniegšanu un nodrošina kvalitatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu, lai īstenotu pilnveidoto mācību saturu;

-          pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem ir vienota izpratne par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas nodrošina pilnveidotā mācību satura kvalitatīvu īstenošanu.

Kvantitatīvi

-          100% pedagogu  izstrādā mācību priekšmetu  tematiskos plānus;

-          100% pedagogu, kuri māca mācību priekšmetu padziļinātos kursus, piedalās profesionālās pilnveides kursos par mācību saturu un tā īstenošanu ikdienas mācību procesā;

-          90% mācību stundās ir nodrošināta mācību procesa individualizācija, diferenciācija, pašvadīta mācīšanās, skolēncentrēta pieeja;

-          veikta 7.un 10.klases, 1.kursa izglītojamo iepriekšējā izglītības pakāpē iegūto zināšanu diagnosticēšana matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, izvērtēti rezultāti un noteikta tālākā darbība;

-          1 -2 reizes semestrī pedagogi mācīšanās grupu sanāksmēs izvērtē mācību satura  īstenošanu, izglītojamo mācību sasniegumus;

-          45% izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī;

-           vienu reizi nedēļā notiek pedagogu  savstarpējā mācīšanās;

-          80% pedagogu popularizē sava darba labās prakses piemērus izglītības iestādē un ārpus tās par starpdisciplināru sadarbību, izstrādātajiem metodiskajiem un mācību līdzekļiem;

-          izveidota digitāla pedagogu metodisko darbu krātuve;

-          80% pedagogu mērķtiecīgi, atbilstoši savam mācību priekšmetam, mācību procesā izmanto digitālo platformu  skolo.lv, pārzina to un darbojas tajā ikdienā;

-          15 pedagogi un 24 izglītojamie pilnveido digitālās prasmes starptautiskajos projektos;

-          direktores vietniece izglītības jomā un direktores vietniece profesionālās izglītības darbā piedalās apmācībās par izmaiņām mācību sasniegumu vērtēšanā  no 2023.gada 1.septembra, un ir noorganizēta viena izglītojoša nodarbība pedagogiem;

-          100% pedagogu iesaistās  jaunas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izstrādāšanā, un 100% izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji ir ar to iepazīstināti, veidojot vienotu izpratni visām iesaistītām pusēm;

-          pedagogi izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai jēgpilni izmanto formatīvo vērtēšanu, sniedz izglītojamajiem attīstošu atgriezenisko saiti, veicinot izglītojamo līdzatbildību mācību procesā un ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanos; 

-          izglītojamo sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E-klase;

-          trīs gadu laikā par 1-3%  pieaug rezultāti valsts pārbaudes darbos;

-          pedagogi ir sagatavo izglītojamos vismaz 80-90%  no  novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem;

-           vismaz 25% dalībnieku ir novada olimpiāžu/sacensību/konkursu laureāti;

-          vismaz 30%-50% izglītojamo, vidusskolu beidzot, iestājas augstākajās izglītības iestādēs.

1.        

Veicināt sadarbību ar NEP pārstāvjiem, uzņēmējiem, izglītības iestādes Konventu, lai nodrošinātu darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

Kvalitatīvi  

-            izglītojamie apzinās profesionālās izglītības un mūžizglītības nozīmi un tās piedāvātās iespējas, lai sekmīgi iekļautos darba vidē atbilstoši mūsdienu darba tirgus pieprasījumam.

Kvantitatīvi 

-            izglītojamie darbojas starptautiskajās projektu mobilitātēs, biedrības “Junior Achievement Latvia” organizētajā Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu programmā, dibina skolēnu mācību uzņēmumus (SMU);

-             sabiedrisko attiecību speciālists sadarbībā ar pedagogiem, izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes Konventu izstrādā karjeras izglītības un mārketinga plānu, kas veicina izglītojamo karjeras izaugsmi;

-            profesionālo priekšmetu pedagogi sadarbībā ar direktores vietnieku profesionālās izglītības darbā organizē mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, veicina sadarbību ar citām profesionālās izglītības iestādēm;

-            paplašināts  mūžizglītības programmu piedāvājums, izstrādātas 2 jaunas programmas, elastīgi reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un novada uzņēmēju un darba devēju vajadzībām;

-            noorganizēts forums ‘Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu”, kurā 60% dalībnieku ir citu izglītības iestāžu izglītojamie;

-            iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos;

-            iestāde veicina karjeras izglītību, veiksmīgi atrodot sadarbības partnerus.

 

Sarunas protokols Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola  :

2022.gada 26.augustā

  1. Par dibinātāja noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem izglītības programmu īstenošanai 2022. - 2025.gadam.
  2. Par dibinātāja noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem iestādei 2022.-2025.gadam.
  3. Par dibinātāja noteiktajiem iestādes vadītāja mērķiem 2022.-2025.gadam.

                     Sasniedzamie mērķi  izglītības programmās:

 

Pamatizglītības programma

(kods 23 011111)

1.Trīs gadu laikā par 3-5% pieauguši izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.Pedagogi ir sagatavojuši izglītojamos dalībai vismaz 80-100% no novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem.

3. Vismaz 20% dalībnieku ir novada olimpiāžu /sacensību/konkursu laureāti.

4. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

5.Izglītības procesā organizēts mērķtiecīgs preventīvais darbs ar mācību pārtraukšanas riskam pakļautajiem izglītojamajiem, iestāde veiksmīgi sadarbojoties starpinstitucionāli.

6. Vairāk kā 45% izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī.

7. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

8. Izglītojamie ar pietiekamu zināšanu līmeni tiek mērķtiecīgi virzīti profesionālās izglītības iegūšanai.

9. Mācību procesā mērķtiecīgi un atbilstoši mācību stundas mērķiem tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina  vismaz 80% vēroto mācību stundu.

10. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(kods 23015611)

1. Pedagogiem ir pieejams organizatorisks un metodisks atbalsts diferencētai un individuālai pieejai izglītojamo mācību darbā.

2. Regulāri tiek pilnveidoti un izstrādāti individuālie izglītības programmas plāni katram izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām.

3. Veiksmīga sadarbība starp BIIAC un skolas atbalsta personālu.

4. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85% vēroto mācību stundu.

5. Vairāk kā 40 % izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī.

6. Vismaz 2x gadā skola sniedz padziļinātu informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

7. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

8. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, atbalsta materiāliem speciālās programmas īstenošanai.

9. VIIS sistēma nav ilgstošu kavētāju un veikts mērķtiecīgs iestādes preventīvs darbs  izglītojamo kavējumu novēršanā.

10. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma/vispārējās vidējās izglītības programma

(kods 31016011)

1. Trīs gadu laikā par 1-3%  pieauguši  rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.  Pedagogi ir sagatavojuši skolēnus vismaz 90-100%  no  novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem 

3.Vismaz 25% dalībnieku ir novada olimpiāžu/sacensību/konkursu laureāti

4.Vismaz 30%-50% jauniešu, vidusskolu beidzot, iestājas augstākajās izglītības iestādēs.

5.Vairāk nekā 30% izglītojamo ikdienas mācību

sasniegumi - vidējā atzīme (6-7 balles)

6.  Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

7. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

8.Mācību procesā mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina 80% vēroto mācību stundu.

9. Izglītojamā sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E-klase.

10. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

11. Iestāde veicina izglītojamo uzņēmējspēju prasmes, nodrošinot iespēju piedalīties starptautiskajos projektos,  darboties Junior Achivement, dibināt skolēnu mācību uzņēmumi ( SMU).

12. Iestāde veicina karjeras izglītību, veiksmīgi atrodot sadarbības partnerus.

Vispārējās vidējās izglītības programma [neklātienes]

(kods 31016013)

1.Trīs gadu laikā par 1% - 3%  pieauguši  rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.  Mazināts izglītojamo  neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits vismaz par 10 %.

3. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

4.  Mācību procesā mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina 80% vēroto mācību stundu.

5.  Izglītojamā sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E- klase.

6. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu un izglītojamo apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

7.  Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

 

 

2.Par  dibinātāja noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem iestādei

 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolai 2022.-2025.gadam.

 

2.1. Efektivizēt  digitālo prasmju pilnveidi visiem pedagogiem, pedagogu profesionālo pilnveidi , sadarbību un labās prakses popularizēšanu skolā , reģionā, valstī un starptautiskā mērogā.

2.2. Pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību , regulāri iepazīstināt visas mērķgrupas.

2.3. Veicināt mācību uzņēmumu izveidošanu un sadarbību ar augstskolām un uzņēmējiem.

2.4. Pilnveidot informācijas , komunikācijas un digitālos resursus, izvērst skolas tēla popularizēšanu.

2.5. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu, elastīgi reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un novada uzņēmēju un darba devēju vajadzībām.

2.6. Iestādei mobilizēt spēkus profesionālās izglītības stratēģijas veiksmīgai realizēšanai.

 

Par dibinātāja noteiktajiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores mērķiem 2022.-2025.gadam.

 

3.1. Izveidot un ieviest izglītības iestādes efektīvu kvalitātes sistēmu, kurā sasniegti dibinātāja izvirzītie mērķi.  

3.2. Uzsākt un turpināt pāreju uz mācīšanās organizācijas darbības pamatprincipiem .

3.3. Izglītības iestādes pašvērtēšanā un stratēģiskajā plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt Iestādes padomi, konventu un  efektivizēt to darbību.

3.4. Savlaicīgi aktualizēt iestādes iekšējos normatīvos dokumentus.

                   

Dibinātāja pārstāvis: IP vadītājas vietniece                                               Inta Kaļva

BPVV    direktore:                                                                                Biruta Vizule