skolas logo

 

Misija: Mūsdienīga, individualizēta pieeja mācību procesā, kurā motivēts izglītojamais profesionālu pedagogu vadībā apgūst nozīmīgas prasmes Latgales reģiona, Valsts un Eiropas darba tirgus vajadzībām.

 

Vīzija: Moderno tehnoloģiju profesionālās un mūžizglītības ekselences centrs.

 

Skolas vērtības:

  • Drosme
  • Atbildība
  • Radošums
  • Izaugsme

 

BPVV prezentācija Investīciju un attīstības stratēģija 2021-2027

 

2023./2024. mācību gada prioritātes un sasniedzamie rezultāti

(kvalitatīvi un kvantitatīvi)

 

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

 Izglītojamo ikdienas mācību  sasniegumu un valsts pārbaudes darbu rezultātu uzlabošana.

 

a) kvalitatīvi

-          Mērķtiecīga daudzveidīgu mācību metožu, formatīvās vērtēšanas pielietošana, sniegtais individuālais atbalsts veicina ikdienas mācību sasniegumu  un valsts pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanos.

-          Pedagogi un izglītojamie apzinās, ka  izglītojamo lasītprasmes un tekstpratības attīstīšana visos izglītības posmos un mācību priekšmetos palīdz sasniegt plānoto sasniedzamo rezultātu un nodrošina  ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanos.

-          Būtiski kāpināti izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos.

 

b) kvantitatīvi

-                 vienu reizi mēnesī notiek pedagogu  savstarpējā mācīšanās: mācību stundu vērošana un analīze, efektīvas mācību metodes, formatīvā vērtēšana, summatīvo pārbaudes darbu satura veidošana, tekstpratības attīstīšana;

-                 100%  jaunajiem, jaunatnākušajiem pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts;

-                 90% pedagogu mācību procesā izmanto diferenciāciju, individualizāciju un daudzveidīgu formatīvo  vērtēšanu, sniedz jēgpilnu atgriezenisko saiti;

-                 augustā mācīšanās grupās, pedagogu sanāksmē izanalizēti iepriekšējā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti/darbi, izvirzīti turpmākie uzdevumi;

-                 septembrī notiek 7. un 10.klašu, 1.kursa izglītojamo iepriekšējā izglītības pakāpē iegūto zināšanu diagnosticēšana matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, izvērtēti rezultāti;

-                 izstrādāts  izglītojamo Adaptācijas plāns, izvērtēti rezultāti, sniegts individuāls atbalsts izglītojamajiem, kuriem ir adaptēšanās grūtības;

-                 notikusi anketēšana 7.klases izglītojamajiem adaptācijas laikā, sniegta atgriezeniskā saite Balvu sākumskolai;

-                 izstrādāti individuālie izglītības plāni visiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, divas reizes mācību gadā sniegta atgriezeniskā saite vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem;

-                 par 5% samazinās neattaisnoto kavējumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu;

-                 notiek papildus konsultācijas izglītojamajiem valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos, par ko liecina ieraksti e-klasē;

-                  2 reizes semestrī pedagogi mācīšanās grupu sanāksmēs izvērtē mācību satura  īstenošanu, izglītojamo mācību sasniegumus;

-                 par 15% palielinās pamatizglītības izglītojamo skaits, kuri mācās optimālā līmenī, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu;

-                 35% izglītojamo vidējās izglītības posmā mācību sasniegumu vidējā atzīme ir 6-7 balles;

-                 izglītības iestādē martā/aprīlī nooorganizēti izmēģinājuma eksāmeni matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, izvērtēti rezultāti, nepieciešamības gadījumā veikts intensīvs individuāls darbs, lai sagatavotu izglītojamos valsts pārbaudījumiem;

-                 izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos nav zemāki par 10%, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī  un  par 3% ir pieauguši, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu;

-                 pedagogi ir sagatavojuši izglītojamos 90%  no  novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm /sacensībām/ konkursiem un vismaz 22% dalībnieku ir novada olimpiāžu sacensību/konkursu laureāti;

-                 100% pedagogu iesaistās  jaunas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izstrādāšanā, un 100% izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji ir ar to iepazīstināti e-klasē, izglītības iestādes mājas lapā, vecāku kopsapulcē, veidojot vienotu izpratni visām iesaistītām pusēm;

-                 70% mācību priekšmetu/moduļu pedagogu  pilnveido sadarbību ar izglītojamo vecākiem, informējot personīgi e-klases dienasgrāmatā  par izglītojamā mācību sasniegumiem, ierašanos uz konsultācijām un, nepieciešamības gadījumā, par citiem  jautājumiem.

-                 85% izglītojamo, viņu vecāku vai likumisko pārstāvju  anketēšanas rezultātā atzīst, ka izglītības iestādē izglītojamajiem sniegtais atbalsts mācīšanās procesā ir efektīvs.

Atbalsta nodrošināšana ikviena izglītojamā izaugsmei atbilstoši darba tirgus prasībām.

a) kvalitatīvi

-          Izglītojamie apzinās profesionālās izglītības un mūžizglītības nozīmi un tās piedāvātās iespējas, lai sekmīgi iekļautos darba vidē atbilstoši mūsdienu darba tirgus pieprasījumam;

 

-          aktualizēts un pilnveidots karjeras izglītības plāns, kas veicina izglītojamo karjeras izaugsmi.

 

b) kvantitatīvi

-          izglītojamie darbojas starptautiskajās projektu mobilitātēs, biedrības “Junior Achievement Latvia” organizētajā Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu programmā, nodibināts vismaz viens  skolēnu mācību uzņēmums (SMU);

-          visu profesionālās izglītības programmu izglītojamajiem mācību gada laikā  noorganizēta vismaz viena mācību ekskursija uz uzņēmumiem;

-          paplašināts  mūžizglītības programmu piedāvājums, izstrādātas 2 jaunas programmas, elastīgi reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un novada uzņēmēju un darba devēju vajadzībām;

-          2.semestrī noorganizēts forums ‘Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu”, kurā 50% dalībnieku ir citu izglītības iestāžu izglītojamie;

-          mācību gada sākumā izglītības iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izglītības pasākumos;

-          reizi mācību gadā aktualizēts profesionālo programmu mācību moduļu saturs, ņemot vērā prakšu vadītāju un praktikantu ieteikumus;

-          70% vidējās izglītības posma izglītojamo piedalās Vidzemes augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rīkotajos pasākumos;

-          profesionālās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamajiem reizi divos mēnešos notiek praktiskās mācības uzņēmumā, papildinot un nostiprinot zināšanas, prasmes un iemaņas;

-          2 reizes semestrī pieaugušo izglītībā noorganizētas meistarklases pieredzējušu profesionāļu vadībā.

 

Sarunas protokols Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola  :

2022.gada 26.augustā

  1. Par dibinātāja noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem izglītības programmu īstenošanai 2022. - 2025.gadam.
  2. Par dibinātāja noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem iestādei 2022.-2025.gadam.
  3. Par dibinātāja noteiktajiem iestādes vadītāja mērķiem 2022.-2025.gadam.

                     Sasniedzamie mērķi  izglītības programmās:

 

Pamatizglītības programma

(kods 23 011111)

1.Trīs gadu laikā par 3-5% pieauguši izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.Pedagogi ir sagatavojuši izglītojamos dalībai vismaz 80-100% no novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem.

3. Vismaz 20% dalībnieku ir novada olimpiāžu /sacensību/konkursu laureāti.

4. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

5.Izglītības procesā organizēts mērķtiecīgs preventīvais darbs ar mācību pārtraukšanas riskam pakļautajiem izglītojamajiem, iestāde veiksmīgi sadarbojoties starpinstitucionāli.

6. Vairāk kā 45% izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī.

7. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

8. Izglītojamie ar pietiekamu zināšanu līmeni tiek mērķtiecīgi virzīti profesionālās izglītības iegūšanai.

9. Mācību procesā mērķtiecīgi un atbilstoši mācību stundas mērķiem tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina  vismaz 80% vēroto mācību stundu.

10. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(kods 23015611)

1. Pedagogiem ir pieejams organizatorisks un metodisks atbalsts diferencētai un individuālai pieejai izglītojamo mācību darbā.

2. Regulāri tiek pilnveidoti un izstrādāti individuālie izglītības programmas plāni katram izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām.

3. Veiksmīga sadarbība starp BIIAC un skolas atbalsta personālu.

4. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85% vēroto mācību stundu.

5. Vairāk kā 40 % izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī.

6. Vismaz 2x gadā skola sniedz padziļinātu informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

7. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

8. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, atbalsta materiāliem speciālās programmas īstenošanai.

9. VIIS sistēma nav ilgstošu kavētāju un veikts mērķtiecīgs iestādes preventīvs darbs  izglītojamo kavējumu novēršanā.

10. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma/vispārējās vidējās izglītības programma

(kods 31016011)

1. Trīs gadu laikā par 1-3%  pieauguši  rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.  Pedagogi ir sagatavojuši skolēnus vismaz 90-100%  no  novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem 

3.Vismaz 25% dalībnieku ir novada olimpiāžu/sacensību/konkursu laureāti

4.Vismaz 30%-50% jauniešu, vidusskolu beidzot, iestājas augstākajās izglītības iestādēs.

5.Vairāk nekā 30% izglītojamo ikdienas mācību

sasniegumi - vidējā atzīme (6-7 balles)

6.  Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

7. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

8.Mācību procesā mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina 80% vēroto mācību stundu.

9. Izglītojamā sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E-klase.

10. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

11. Iestāde veicina izglītojamo uzņēmējspēju prasmes, nodrošinot iespēju piedalīties starptautiskajos projektos,  darboties Junior Achivement, dibināt skolēnu mācību uzņēmumi ( SMU).

12. Iestāde veicina karjeras izglītību, veiksmīgi atrodot sadarbības partnerus.

Vispārējās vidējās izglītības programma [neklātienes]

(kods 31016013)

1.Trīs gadu laikā par 1% - 3%  pieauguši  rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.  Mazināts izglītojamo  neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits vismaz par 10 %.

3. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

4.  Mācību procesā mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina 80% vēroto mācību stundu.

5.  Izglītojamā sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E- klase.

6. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu un izglītojamo apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

7.  Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

 

 

2.Par  dibinātāja noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem iestādei

 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolai 2022.-2025.gadam.

 

2.1. Efektivizēt  digitālo prasmju pilnveidi visiem pedagogiem, pedagogu profesionālo pilnveidi , sadarbību un labās prakses popularizēšanu skolā , reģionā, valstī un starptautiskā mērogā.

2.2. Pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību , regulāri iepazīstināt visas mērķgrupas.

2.3. Veicināt mācību uzņēmumu izveidošanu un sadarbību ar augstskolām un uzņēmējiem.

2.4. Pilnveidot informācijas , komunikācijas un digitālos resursus, izvērst skolas tēla popularizēšanu.

2.5. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu, elastīgi reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un novada uzņēmēju un darba devēju vajadzībām.

2.6. Iestādei mobilizēt spēkus profesionālās izglītības stratēģijas veiksmīgai realizēšanai.

 

Par dibinātāja noteiktajiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores mērķiem 2022.-2025.gadam.

 

3.1. Izveidot un ieviest izglītības iestādes efektīvu kvalitātes sistēmu, kurā sasniegti dibinātāja izvirzītie mērķi.  

3.2. Uzsākt un turpināt pāreju uz mācīšanās organizācijas darbības pamatprincipiem .

3.3. Izglītības iestādes pašvērtēšanā un stratēģiskajā plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt Iestādes padomi, konventu un  efektivizēt to darbību.

3.4. Savlaicīgi aktualizēt iestādes iekšējos normatīvos dokumentus.

                   

Dibinātāja pārstāvis: IP vadītājas vietniece                                               Inta Kaļva

BPVV    direktore:                                                                                Biruta Vizule