Direktores sleja

Lieldienas – pavasara saulgriežu laiks, kas saistās ar gaismas uzvaru pār tumsu, ar saules atmodu un pavasara atnākšanu.
Tie ir svētki, kad kristīgā pasaule atzīmē Dieva dēla Kristus augšāmcelšanos.
Šo svētku vēstījums ir nekad nezaudēt ticību. Atcerēties to, ka vislielākais spēks, enerģija un mīlestība ir mūsos pašos, tāpēc mīlam sevi, savus tuvākos un drosmīgi ejam uz priekšu!
Svētki mums ir doti, lai vairāk laika varētu pavadīt kopā ar saviem mīļajiem, savu ģimeni, atpūstos un priecātos, lai vairāk ieraudzītu labo un skaisto sevī un apkārtējos!
Krāsainus un priekpilnus Lieldienu svētkus katrā ģimenē!


Skolā izskanējis Ziemassvētku stāsts caur katras klases un kursa brīnišķīgo un silto priekšnesumu. Izglītojamie par labu mācību darbu un aktivitātēm nopelnījuši Izglītības iestādes atzinības rakstu, “Velku biedrības” un organizācijas “Heart to heart” naudas ziedojumu, kas svētkus padarīs vēl priecīgākus, jo tiek atzinīgi novērtēti viņu ikdienas mācību sasniegumi un aktivitātes. Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem – Ivaram un Liānai Velkiem! Prieks par skolas saimi, kura profesionāli un nenogurstoši veic savus ikdienas darbus. Paldies vecākiem par atsaucību, sadarbību un ieinteresētību savu bērnu izglītošanas procesā.
Lai svētki katrā mājā atnāk ar mīlestību, patiesiem un siltiem apskāvieniem un krāšņo eglītes rotu! Nav nemaz tik neiespējami uzbūvēt savstarpējās cieņas, piedošanas un labo vārdu tiltu starp cilvēku sirdīm! Lūgsim par to, lai virs zemes ir miers un cilvēkiem labs prāts!


Ir Tavs pirmsvētku laiks. Novembra debesis rotā sarkanbaltsarkanie karogi. Tie lepni plīvo vējā un vēsta par to spēku, kas mūs visus vieno.
Šajā laikā es aizdomājos, vai Latviju īpaši izjūtu tikai svētku laikā, novembra mēnesī? Nē, Latvija dzīvo manā sirdī, manās domās un katru rītu pasakos augstākajam par šo zemi, kur ir manas dzimtas saknes. Latvijas svētkus es svinu katru dienu ar savu sirds gaismu, savām domām un atbildību pret visu ko daru, ko runāju un ko domāju.
Katra doma, katrs darbs ko darām Latvijas labā dara mūs bagātākus un veido stiprāku mūsu zemi.
Tikai mēs paši esam savas zemes tikums un sirdsapziņa un atbildīgi par to, kas paliks vērtīgs aiz mums nākamajām paaudzēm.
Latvijas svētku laiks ir visīstākais laiks, lai sajustu sevī sirds gaismu, spēku un apziņu: “Es esmu daļa no Latvijas! Manā ziņā ir mīlēt šo zemi, sildīt, nenoliegt, bagātināt ar savām domām, attieksmi un darbu, svinēt svētkus un neaizmirst, ka es esmu Latvija!”


“Es paņemšu vasaras sapni

un dāliju pielikšu klāt,

Pie dālijas asteres ziedu,

Lai rudens smaržojot nāk!”

Katrs 1.septembra rīts atnāk citāds un neatkārtojams. Neviens nav kā iepriekšējais. Tāpat kā katrs mācību gads nes jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – izglītojamo, pedagogu, vecāku un dibinātāja  - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām, ar savu attieksmi. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. Darīsim visu ar mīlestību un pārliecību, ka es varu, protu un nebaidos kļūdīties. Un ticiet- viss mums izdosies! Izglītojamajiem, lai   sekmīgs, radošs mācību gads, vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu un rezultātiem.

Lai mums visiem laba veselība un  svētība visiem labajiem darbiem un nodomiem!


Katru rītu celies ar domu, ka esi laimīgs. Izmanto visu savu enerģiju, lai pilnveidotu sevi, atvērtu savu sirdi labajam. Domā laipnas domas par citiem, esi iecietīgs, saprotošs un nedomā sliktas domas, nedusmojies! Laime nāk no katra paša, no padarītā darba. Mīlēsim savu pilsētu, tās cilvēkus un laiku, kurā dzīvojam!

Sveiciens Balvu pilsētas 94.gadadienā!

Direktore Biruta Vizule


Noslēdzies 1.mācību pusgads, aizvadīti Ziemassvētki un tuvojas vecgada vakars, kad mēs katrs atskatāmies uz paveikto, uz neuzspēto un uz piedzīvoto. Pārdomājam to, ko mēs vēlamies sasniegt, iegūt un realizēt Jaunajā gadā.

Lai  katrā mājā un katrā ģimenē ienāk svētku sajūta. Lai Jaunais 2022.gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku tīkamiem darbiem, siltiem vārdiem un mīlestībai!
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!


Latvija nav tikai vārds vai vieta. Latvija ir bezgalīgs stāsts par laikmetiem, cilvēku likteņiem, tradīcijām un notikumiem.

Mēs katrs ar savu darbu, savu attieksmi ierakstām jaunas lappuses Latvijas vēstures grāmatā.

Novēlu visiem sajust mūsu sentēvu saknes, kas ir sen aizmirstais mūsu sākums, mūsu pamats, mūsu spēka avots.

Esam stipri garā! Lai Latvija mums katram ir nebeidzams stāsts ar rudzu druvām, maizes smaržu, skanīgām  līgo dziesmām un  stiprām ģimenēm!

Svinēsim svētkus, iededzot sirdsuguntiņu ar mīlestību un cerību!  Lai Latvijai saules mūžs un mēs kopā esam  vienoti, stipri, veseli un laimīgi!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Cieņā, direktore Biruta


Dzestrie augusta rīti, miglas vāli vakaros un krāsaino ziedu sveiciens dārzos liecina, ka klāt rudens un skolas sākums. Šogad mūsu skola atzīmē trīsdesmito 1.septembri. Var mainīties laiki, skolas nosaukums, bet nemainās skolas patiesā būtība un vērtība – sniegt kvalitatīvas zināšanas saviem skolēniem, audzēkņiem. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā aizvien vairāk kļūst pieejamas jaunas iespējas un jauni izaicinājumi. Novēlu katram skolēnam, audzēknim jaunajā mācību gadā atbildīgi un ieinteresēti mācīties, apgūt zināšanas un tiekties uz izcilību.

Skolotājiem un vecākiem vēlu pacietību un aizrautību, sirds gudrību, jo tieši jūs savos skolēnos, bērnos spējat iedegt atklāsmes prieku, iemācīt kritisko domāšanu un izveidot personību, kura spēj patstāvīgi domāt un vienlaikus sadzirdēt citus!

Lai visiem šis mācību gads ir veselīgs un darbīgs!

 

Jūsu direktore Biruta


Ir noslēdzies vēl viens mācību gads, palaisti lielajā dzīves ceļā absolventi, skola gaida jaunos, zinātkāros un atbildīgos jauniešus, kas šo skolu vēlas saukt par savējo. 

Apstājoties šajā skrējienā, saproti, ka mēs taču esam daudz vairāk saistīti cits ar citu nekā domājam un nekā to ikdienā sajūtam. Un tad saproti, ka vislielākā vērtība ir tā, ka vari uzticēties, ka Tev apkārt ir laba komanda, labi kolēģi, darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. Tu jūti, kā viņu klātbūtnē Tu piepildies ar gaismu un iekšēji staro no gandarījuma sajūtas!

Paldies vadības komandai, ik vienam pedagogam par profesionalitāti un nesavtīgo darbu šajā attālinātajā mācību procesā, jo tas atalgojās ar jauniešu mācību rezultātiem. Paldies izglītojamajiem par atbildību, mērķtiecību, jūs protat pārsteigt gan pēdējā skolas dienā, gan izlaidumos, tas viss ir tik patiesi un no sirds!

Vecāki, paldies jums, par ieguldīto darbu, pacietību, iecietību un sirdsgudrību  šajā mācību gadā, kopīgi sadarbojoties un sekojot līdzi savu bērnu, jauniešu mācību procesam.

Tehniskais personāls, paldies jums, par ieguldīto darbu, ko jūs veicāt nodrošinot kārtību, tīrību, lai tiktu ievērotas visas valstī noteiktās epidemiloģiskās prasības un mēs visi varētu justies droši mācību procesa laikā, valsts pārbaudījumu un izlaidumu laikā. Jūs bijāt lielisks atbalsts pie izlaidumu organizācijas un norises vietas sakārtošanas!

Novēlu jums visiem drošu, veselīgu un gaišu vasaru! Lai mēs vairāk mācētu priecāties par dzīvi!

 

Jūsu direktore, Biruta


Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc Tepatās - mūsos pašos.

Imants Ziedonis

 

Ziemassvētki ir cilvēka iekšējās gaismas svētki. Patiesākā laime ir tad, kad cilvēks izstaro gaismu, sirdssiltumu un mīestību! 

Jaunajā gadā dāvāsim viens otram mīlestības silto vārdu auru, lai sasilst ikkatra dvēsele! Ticēsim sev un savai veiksmei! 

Laimīgu, veselīgu Jauno 2021.gadu!

 

Direktore Biruta