8. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogi pulcējās uz metodiskās dienas pasākumu “Tase pieredzes” skolas aktu zālē, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus. Vispirms tika veikts darba ar 1. semestra nesekmīgajiem analītiskais izvērtējums. Tad skolotāja Gunita Čubare iepazīstināja klātesošos ar dažādu digitālo tehnoloģiju un rīku iespējām, kuras var izmantot gan mācību procesā, gan klases stundās, gan veidojot metodiskos materiālus, prezentācijas, plakātus utt. Par digitālo rīku izmantošanas iespējām pieredzē dalījās arī skolotājas Sintija Heninga un Elita Gaile, kuras apguva šīs prasmes Erasmus+ projekta "My e-story" otrajā pedagogu īstermiņa apmācību mobilitātē Turcijā.
Skolotāji ļoti atzinīgi novērtēja šo metodisko dienu un izteica vēlmi apgūt piedāvātos digitālos rīkus, mācoties kopā.
Pasākuma beigās tika pārrunāti dažādi citi aktuāli jautājumi.

Direktores vietniece izglītības jomā Benita Urtāne


bpvv valentīndienas afiša


Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

 

            2021./2022.mācību gada pirmais semestris Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā tika pavadīts īstenojot “Labbūtības ceļakartes” aktivitātes.

            Projekta izstrāde sākas jau vasarā. 3 dienas Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši – Anna Logina, Ēvalds Miglāns un Kalvis Koļcovs, kopā ar skolotāju Kristu Medni, pavadīja Malnavas koledžā, kur izstrādāja projekta uzmetumu, plānojot aktivitātes gan Izglītojamo pašpārvaldei, gan visas skolas izglītojamajiem.

            Sākotnējās aktivitātes tika paredzētas Izglītojamo pašpārvaldes dalībniekiem. Pirmā tikšanās notika ar neformālās izglītības treneri Sergeju Andrejevu. Sergejs jauniešiem ne vien parādīja dažādas saliedēšanās aktivitātes, bet arī iemācīja, kā no šīm aktivitātēm saņemt atgriezenisko saiti, liekot ikvienam kolektīvam kļūt saliedētākam.

Tika izspēlētas projekta ietvaros iegādātās situāciju spēles – dialogu aplis – vides spēle - un divi spēļu komplekti: “Jūtas. Sajūtas. Emocijas.” Un “Motivācija. Vērtības. Vajadzības.”. Izspēlējot spēles, jaunieši dalījās ar savu pieredzi un stāstīja, kā rīkotos konkrētā situācijā. Aprakstīja savas izjūtas dažādas situācijās. Liels ieguvums bija jauniešu atbalsts viens otram, kad kāds nevarēja izskaidrot vai pamatot savu situāciju.

            Otrā tikšanās Izglītojamo pašpārvaldei bija ar psiholoģi Aiju Brokāni. Jaunieši aktīvi veidoja diskusijas ar Aiju par vērtībām, motivāciju un par Covid-19 radīto seku ietekmi uz jauniešiem, to mentālo veselību. Tāpat tika pildīts uzdevums par veiksmīga cilvēka īpašībām un diskutēts par katru no tām – aktivitāti, kreativitāti, atbildību, pārliecību sevī un komunikatīvajām prasmēm. Jauniešiem bija iespēja privāti uzdot psiholoģei sev svarīgus jautājumus un saņemt padomus, kā risināt problēmsituāciju.

            Projekta galvenā aktivitāte norisinājās mācību semestra noslēgumā – 20.decembrī. Tika rīkota skolas saliedētības diena “Sajūtu karuselis”. Sākotnēji pasākumā tika plānotas 3 stacijas – Zināšanu stacija, Prasmju stacija un Attieksmju stacija. Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus pulcēšanās ziņā, tika izveidotas 9 stacijas, lai katra klašu grupai tiku nodrošināta individuāla aktivitāte.


No 2022.gada 10.janvārim līdz 14.janvārim Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „My e-story” (projekta nr. 2020-1-ES01-KA229-078654_2)   ietvaros trīs Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogi – Krista Medne, Sintija Heninga un Elita Gaile, piedalījās pedagogu īstermiņa apmācībās, kuras notika Tarsus, Turcijā. Šajā projektā partnervalstis ir Spānija, Turcija (2), Apvienotā Karaliste, Latvija un Portugāle.
Visu nedēļu pedagogi apguva dažādu digitālo rīku, tādu kā MIRO, WORDWALL, PLAYFACTILE u.c. pamatdarbības pricipus un to pielietojumu darbā. Tāpat pedagogi vēroja dažādas mācību stundas, iepazinās ar to, kā Turcijas kolēģi mācību stundās izmanto digitālos rīkus, digitālos mācību materiālus.
Tāpat pedagogiem bija iespēja apskatīt nozīmīgākos apskates objektus Tarsus un blakus esošajās pilsētās.
BPVV Erasmus+ programmā īstenoto projektu “My e-story” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

e-story logo eiropas erasmus logo bpvv logo


Šī gada 10. novembrī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV) iesniedza pieteikumu projekta konkursam “Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2021” – iesniedzējs: Santa Kaša BPVV direktora vietniece profesionālajā izglītības darbā.

28.decembrī BPVV tika uzaicināta piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā tiešsaistes pasākumā “Svešvalodu apguve Erasmus+projektos: Valodu apguves un pilnveides ietekme un labās prakses izplatīšana”, kura laikā VIAA paziņoja konkursa rezultātus. Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Word Articulation Project” (projekta līguma nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) saņēma VIAA atzinības rakstu par inovatīvu metožu un digitālo rīku ieviešanu, mācot angļu valodu. 

VIAA rīkotajā tiešsaistes pasākumā piedalījās BPVV angļu valodas skolotāja un “Word Articulation Project” koordinatore - Inese Circene, kura prezentēja projektā līdz šim paveikto un projektā gūto zināšanu un prasmju pozitīvo ietekmi uz angļu valodas skolotāju profesionālo pilnveidi. Šī projekta mērķis ir ne tikai pilnveidot angļu valodas pedagogu 21.gadsimta mācīšanas prasmes, digitālās prasmes un radošumu, bet arī izstrādāt mobilo aplikāciju, kas būs palīgs skolēniem mācīties angļu valodas izrunu. Jāpiemin, ka “Word Articulation Project” aktivitātes un darbs pie mobilās aplikācijas izveides turpināsies vēl visu nākošo gadu. Ceram, ka epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga un ļaus klātienē īstenot projektā paredzētās īstermiņa audzēkņu apmācību apmaiņas aktivitātes Turcijā un Apvienotajā Karalistē.

Ir patiess prieks, ka šis projekts tika atzinīgi novērtēts VIAA izsludinātajā Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē konkursā un tiešsaistes pasākuma laikā tika sumināts kā viens no četriem VIAA atzinības rakstu ieguvējiem Latvijā. Pateicamies skolotājai Inesei Circenei par ieguldīto darbu projekta īstenošanas procesā!

wap projekta logo  erasmus logo bpvv logo


Šajā laikā ikvienam sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma, cilvēki kļūst labsirdīgāki, atvērtāki un priecīgāki. Tieši šis ir laiks, lai ar kādu labu darbu iepriecinātu mums apkārt esošos cilvēkus.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule pateicas biedrībai “Velku biedrība” un organizācijai “Heart to Heart” par Ziemassvētku ziedojumu izglītojamajiem, kuriem ir optimāli un augsti sasniegumi mācību darbā, kuri ir aktīvi iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs un projektu mobilitātēs. Kopā pateicības saņēma 26 izglītojamie.

Tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikā izglītības iestāde kļūst pasakaini skaista un tērpjas svētku rotā, pilnībā iegrimstot svētku atmosfērā. Paspilgtinot šo atmosfēru, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viesojās Ziemassvētku vecītis, kurš izglītības iestādes kolektīvu iepriecināja ar pašceptām piparkūkām un mazām dāvaniņām.  Lai ikvienam sirdssilti un izdevušies svētki!

pateicibu saņem Kalvis


skolas apsveikums


No 2021.gada 22.novembra līdz 26.novembrim Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas Inese Circene un Benita Urtāne piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Word Articulation Project” (projekta nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) virtuālajā mobilitātē Bulgārijā. Nedēļas laikā skolotājas papildināja savas zināšanas angļu valodas gramatikas mācīšanas metodikā, veidoja stundu plānus, vēroja mācību stundas, ko vadīja kolēģi no pārējām projekta dalībvalstīm, kā arī pašas mācīja angļu valodu ārzemju skolēniem Zoom platformā, izmantojot dažādus digitālos rīkus.

„Word Articulation Project" koordinē Starptautiskā zinātnes un pētniecības akadēmija Ziemeļīrijā, projekta dalībvalstis – Latvija, Turcija, Bulgārija un Itālija. Projekta mērķis ir angļu valodas skolotāju 21.gadsimta mācīšanas, kompetencēs balstītas mācīšanas, IT prasmju un radošuma attīstīšana.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „Word Articulation Project" (projekta līguma Nr.2020-1-UK01-KA201-078833) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.

BPVV angļu valodas skolotāja Inese Circene

 

wap projekta logo                bpvv logo


10.novembrī notika 7.-9.klašu izglītojamo vecāku kopsapulce tiešsaistē Zoom.us platformā.
Vecāki tika iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, mācību procesa būtiskākajiem jautājumiem, tika aktualizēta kavējuma pieteikuma iesniegšanas kārtība e-klasē, atbalsta komandas darbība skolā. Vecāki tika iepazīstināti ar VISC izstrādātajām vadlīnijām par interešu izglītības pulciņu apmeklējuma kārtību pēc 15.novembra, audzināšanas darba aktualitātēm un starptautiskajiem projektiem, kurus īstenojam skolā.
Sanāksmes beigās visi tika aicināti 11.novembra vakarā māju logos iedegt svecītes, lai godinātu Latvijas Brīvības cīņu dalībniekus.
 
Klašu audzinātāju jomas vadītāja Benita Urtāne
 
 bpvv rotājums
 
 

2021.gada 28.septembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros 11 izglītojamie uzsāka profesionālās pilnveides programmas “Digitālās prasmes darba vajadzībām” (160 stundas) apguvi attālināti. Nodarbības šajā programmā vada pasniedzējs Guntis Circens, kura vadībā izglītojamie apgūst digitālās prasmes. Izglītības programma ir izstrādāta, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, vērā ņemot pandēmijas radīto iespaidu uz digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai un izglītības programmu apguvei.

 

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Biruta Kindzule.

ekrānuzņēmums dalībnieki
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?