21. oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novada matemātikas skolotāji pulcējās Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, lai piedalītos kursos „Mācīšanās lietpratībai matemātikas mācību jomā”.
Vispirms kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar skolu, akcentējot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas atšķirīgās mācību programmas, ar ko skola īpaši lepojas – tērpu izgatavošanas un stila speciālists, būvizstrādājumu galdnieks, komercizglītības programma 4- gadīgajiem kursiem, kā arī izglītības programmu skaistumkopšanas pakalpojumi, ko apgūst 1.5 gada laikā. Izglītojamajiem pēc 9.klases ir iespēja viena gada laikā iegūt kvalifikāciju koksnes materiālu apstrādātājs, kā arī meitenēm- šuvējas kvalifikāciju. Amatu meistari A.Matule-Bordāne, A.Jansone un Ē.Kanaviņš iepazīstināja ar amatu darbnīcām, izrādot modernās tehnoloģijas iekārtas, demonstrejot, kā tās darbojas. Datorkabinetā A.Līcītis veidoja priekšstatu par mūsdienīgu interaktīvu tāfeli.


Tad sekoja aktīvs darbs matemātikas kabinetā. Kursu laikā matemātikas mācību jomas koordinators Benita Urtāne iepazīstināja klātesošos ar mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu, veidojot izpratni par to, kā organizēt mācību procesu, lai notiktu skolēnu mācīšanās, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus. Tika uzsvērts, cik svarīgi un kādā veidā formulēt un plānot mācību stundā sasniedzamo rezultātu.
Klātesošajiem bija iespēja iepazīt SOLO taksonomijas būtību, noskaidrot, ko nozīmē komplekss sasniedzamais rezultāts, un kā to ieviest ikdienas mācību procesā. Kursu dalībnieki to apguva, praktiski darbojoties grupās.
B.Urtāne akcentēja, ka vērtēšana jāsaprot gan kā process, gan kā mācību procesa sastāvdaļa. Mūsdienu pārmaiņu laikā ļoti vērtīga loma ir formatīvajai vērtēšanai, kura jāizmanto skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai.Ne mazāk svarīga mācību procesa sastāvdaļa ir atgriezeniskā saite, domājot par to, ko darīt tālāk, kā būvēt zināšanas.
Lai mācību procesu veiksmīgāk īstenotu ar jaunu pieeju, kursu dalībnieki tika nodrošināti ar izdales materiālu, kādas darbības un aktivitātes tiek gaidītas no skolēna un skolotāja puses mācību stundā.
Kursu laikā tika veidots priekšstats par starpdisciplinārām stundām, kā tās organizēt. Lai to labāk izprastu, tika piedāvāts piemērs “Pētījums mežā”.
Kursu dalībnieki tika nodrošināti ar vērtīgiem izdales materiāliem.
Kursu programmu caurstrāvoja uz sasniedzamo rezultātu orientēta plānošana. Nodarbības organizētas tā, lai dalībniekiem būtu iespēja aktīvi līdzdarboties, daloties savā pieredzē un izsakot savu viedokli. Kursu vadītāja dalījās pieredzē arī ar saviem piemēriem.
Kursu noslēgumā tika nolemts sadarboties, dalīties pieredzē, sekot līdzi projektam skola 2030, un pats svarīgākais mācību procesu organizēt tā, lai mācīšana un mācīšanās būtu vērsta uz skolēnu, viņa sasniegumiem. Savukārt matemātikas jomas koordinators nodrošinās skolotājus ar atziņām un materiāliem, ko gūs seminārā Rīgā 24.oktobrī.
Kursu vadītāja ir pateicīga visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdarbību, atbalstu un pozitīvajām atsauksmēm par kursu saturu.

Matemātikas mācību jomas koordinators Benita Urtāne
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?