5. novembrī skolotāji tikās metodiskās dienas nodarbībās, lai runātu par aktualitātēm kompetenču izglītībā, dalītos pieredzē.
Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane informēja par MK noteikumiem Nr.416 “ Par valsts Vispārējās vidējās izglītības standartu un Vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.Katrai metodiskajai komisijai lūdza vēlreiz izskatīt standartu, lai varētu sniegt priekšlikumus seminārā Rīgā un veiksmīgāk izvēlēties izvēlņu grozus vidusskolā.


Tika pārrunāts par caurviju prasmēm, pašvadīto mācīšanos, analizēti piemēri. Katrs skolotājs saņēma arī izdales materiālus.
Direktore B.Vizule runāja par vērtībām, kas ir atšķirīgas un svarīgas katrai paaudzei. Rosināja domāt, kā veiksmīgāk strādāt ar jaunāko paaudzi.Saprast, ka mēs katrs esam vērtība un pasaulei patīk, ka esam laimīgi un stipri.
Sabiedrisko attiecību speciāliste L.Zujāne demonstrēja piemērus, kā noņemt stresu, ko darīt, ja klasē ir konfliktsituācija, ir agresīvi un dusmīgi skolēni, kā arī, kā labāk runāt ar emocionālajiem vecākiem.
Skolotāja M.Deņisova mācījās kursos “Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību”.Viņa kolēģiem sniedza jaunu informāciju, kā var veidot digitālos mācību līdzekļus, kā prasmīgi un droši darboties internetvidē.
Skolotāja A.Vilcāne informēja kolēģus par autortiesību likumu, kā arī sniedza ļoti vērtīgu informāciju par aderesēm, mājas lapām.
Jomu koordinatori I.Balule, B.Urtāne vēstīja par gūtajām atziņām semināros, kā arī pārrunājām par formatīvās vērtēšanas nozīmi.
Svešvalodas skolotāja M.Ločmele stāstīja par atziņām, ko guva seminārā Daugavpilī, par krievu valodas mācīšanu.
Noslēgumā pedagogi sniedza argriezenisko saiti, izvērtējot, kas patika, ko izmantos savā ikdienas darbā.

Anna Krēmane,  direktores vietniece izglītības jomā

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?