Latvija,
Mūsu māte un māsa,
Ar drānu baltu,
Pārsieta asins krāsa
Karogā tavā,
Kas laiku laikos
Mūsu pagalmos plīvos
Uz jaunu un bagātu dienu,
Malā neatstājot nekad, nekur un nevienu.
/A.Skalbe/
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Latvijas svētku nedēļa iesākās Lāčplēša dienā- skolēniem, pedagogiem un skolas vadībai vienojoties ar citiem Balvu iedzīvotājiem un viesiem lāpu gājienā, kurš sākās pie Balvu Evanģēliski luteriskās baznīcas. Patriotiskajā nedēļā skolēni piedalījās sociālo zinību un vēstures skolotāju sagatavotajā konkursā- spēlē par Latvijas vēsturi.
Sirdī iedegtās liesmiņas iekvēlojās vēl spožāk 16.11., kad skolā tika svinēti Latvijas dzimšanas dienas svētki. Jau no paša rīta ikviena skolēna, skolas darbinieka svētku sajūtu vairoja patriotiskas mūzikas skanējums un jaunieši taututērpos, kuri sagaidīja skolas vestibilā ar saldu sveicienu.

Koncerts “Tu esi Latvija!” sākās ar himnu un BPVV direktores Birutas Vizules uzrunu Valsts svētkos. Koncertā skatītāji baudīja dažādus skolēnu priekšnesumus. Vokālā ansambļa, deju kolektīva “Kastanis”, daiļrunātāju, teātra pulciņa dalībnieku priekšnesumu izpildījums aizveda skatītājus uz tālo Brīvības cīņu laiku, kad dvēseļu puteņa skarbajā ēnā piedzima mūsu valsts. Koncerta laikā jaunsargos svinīgi tika uzņemtas 5 jaunsargu kandidātes. Lepojamies ar mūsu meitenēm! Koncerta izskaņā skatītājus uzrunāja bijusī BPVV izglītojamo pašpārvaldes prezidente Anna Logina un pirms dažām nedēļām ievēlētā izglītojamo pašpārvaldes prezidente Beāte Kaņepe. Beātes izpildījumā skanēja muzikāls sveiciens Latvijai “Mana dziesma”.
Tu esi Latvija! Tā skanēja koncertu noslēdzošā dziesma. Tik ilgi būs Latvija, cik ilgi mūsu sirdis par to degs. Dievs, svētī Latviju!

Bpvv direktores svētku uzruna

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?