31.05.2023. Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika pateicības dienas pasākums “Paldies par daļiņu no sirds!”. Pateicības dienas pasākumā tika godināti izglītojamie, kuriem  ir  atbildīga attieksme pret mācību darbu, optimāli un augsti sasniegumi mācībās -  iegūtas bronzas, sudraba un zelta liecības, gūti  sasniegumi novada mācību priekšmetu olimpiādēs, radošajos konkursos un sporta sacensībās. Paldies “Velku biedrībai”, Ivaram un Liānai Velkiem par sniegto atbalstu izglītojamajiem – piešķirtajām naudas balvām bronzas, sudraba, zelta liecību ieguvējiem un  sarūpētajām īpašajām balvām – portatīvajiem datoriem pieciem izglītojamajiem  - Ievai Krevicai, Kerijai Koļcovai, Viktorijai Stoļenkovai, Nellijai Barinovai un  Evijai Gabranovai par optimāliem un augstiem sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti un iesaistīšanos starptautiskajos projektos. Izglītojamie un viņu vecāki pateicās Ivaram un Liānai Velkiem par sniegto atbalstu.

Izglītības iestādes direktore  Biruta Vizule  pateicās izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem un vadības komandai, tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu ikdienā, par  izglītības iestādes sagatavošanu veiksmīgam akreditācijas procesam. B.Vizule pateicās Balvu novada pašvaldībai par ieinteresētību un atbalstu,  “Velku biedrībai”  par ilggadēju veiksmīgu sadarbību un sniegto atbalstu izglītojamajiem, uzņēmējiem par profesionālās izglītības audzēkņu prakses vietu nodrošināšanu un sadarbību citās izglītības iestādei nozīmīgās jomās. Pedagogu kolektīvs pateicās izglītības iestādes direktorei  Birutai Vizulei par profesionālu, mērķtiecīgu un inovatīvu darbu, gatavojoties skolas akreditācijas  īstenošanai, ieguldījumu pedagogu profesionālajā pilnveidē, darbinieku labbūtībā, vides labiekārtošanā un skolas tēla popularizēšanā.

Pateicības dienas pasākumu kuplināja interešu izglītības pulciņu priekšnesumi – dziesmas,  tautu dejas, teātra pulciņa priekšnesumi.

“Laba sirds ir visa sākums, laba sirds ir visa beigums, vairāk cilvēks nespēj sasniegt.” /Rainis/Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?