projekta logo

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

 

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

 emblēmas 1

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

 emblēmas 2

Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.

 emblēmas 3

Kompensācija uzņēmējam - 1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

 emblēmas 4

Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

 

Projekts skaitļos:

 projekta atskaite pa novadiem

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 78 audzēkņi.

 Balvu profesionālajā vispārizglītojošā vidusskolā populārākās profesijas projekta ietvaros: būvizstrādājumu galdnieks, komercpakalpojumu darbinieks, tērpu stila izgatavošanas speciālists

 Balvu profesionālajā vispārizglītojošā vidusskolā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: Biedrībā "Skolas kastanis" piesaistot attiecīgos speciālistus tika īstenotas praktiskās mācības gan vizuālā tēla stilistiem, gan būvizstrādājumu galdniekiem, ar individuālu pieeju nododot gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas topošajiem amata meistariem. Savukārt uzņēmumā SIA "Quilt Art" prakses ietvaros mācījās un darbojās topošās šuvējas un tērpu stila izgatavošanas speciālisti, radot gan tērpus, gan citas taustāmas lietas. Uzņēmumi SIA "Senda DZ", SIA “KOOL Latvija”, SIA “Arhi Prof” un pašnodarbinātā persona Oksana Rešetņikova prakses ietvaros uzņēma komercpakalpojumu darbiniekus un šiem audzēkņiem iemācīja darba videi noderīgas lietas.

 

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?