2023.gada 12.decembrī izglītības iestādē viesojās Balvu novada kokapstrādes uzņēmēji, lai lemtu par sadarbības iespējām.
Sākotnēji uzņēmējiem bija iespēja aplūkot skolu. Skolas direktore Biruta Vizule pastāstīja par BPVV aktualitātēm un jauniešu iespējām. Pēc ekskursijas uzņēmēji apmeklēja skolas kokapstrādes darbnīcas, pedagogi Aigars Noviks un Gatis Budevičš pastāstīja, ko topošie būvizstrādājumu galdnieki apgūst un ar kādām iekārtām strādā.
Pēc skolas apskates izglītojamajiem skolas aktu zālē bija tikšanās ar uzņēmējiem. Uzņēmēji iepazīstināja ar sava uzņēmuma specifiku, jaunieši guva ieskatu par reālo darba vidi un redzējumu, ko no jauniešiem sagaida uzņēmējs.
Pēc sarunas ar jauniešiem, uzņēmēji bija aicināti pie “kafijas galda”. Šai sarunai pievienojās arī Balvu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva. Sarunās jau konkrētāk tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas, pārrunātas BPVV piedāvāto profesionālo programmu klāsts, uzklausīti ieteikumi, lai piesaistītu jauniešus pagūt kādu no skolas piedāvātajām profesionālās izglītības programmām. Sarunās uzņēmēji atzina, ka kopārstrādē tāpat kā citās profesijās pietrūkst kvalificētu darbinieku.
Sadarbība starp skolu un uzņēmējiem būtu ne tikai prakses vietu pieejamība, bet arī iespēja topošajiem būvizstrādājumu galdniekiem iziet “praktiskās darba dienas” uzņēmumā. Šo praktisko mācību laikā jaunieši iepazītu darba vidi, apgūtu jaunas prasmes un pierādītu sevi, lai beidzot profesionālās izglītības programmu kādā no vietējiem uzņēmumiem turpinātu strādāt.
Tikšanās bija ļoti produktīva. Liels paldies uzņēmējiem Pēterim Igaunim SIA “Kalna nami”, Jānim Igaunim SIA“Timber Kit”, Intaram Salmanim SIA “Amisa”, Naurim Pomeram SIA “Asna G furniture” un Balvu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam izglītības kvalitātes jomā Intai Kaļvai, par to, ka savā raitajā ikdienas steigā izbrīvējāt laiku mūs apciemot.
BPVV ir atvērta sadarbībai dažādu jomu profesionāļiem, lai savstarpēji sadarbojoties nestu pienesumu gan vietējiem uzņēmējiem, gan mūsu izglītības iestādes audzēkņiem.
sarunas dalībnieki


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?