13.12.2023. BPVV notika kvalifikāciju “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks” 4.kursa audzēkņu kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana.
Prakšu vadītāji atzinuši, ka teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ko izglītojamie guvuši mācību procesā ir vērtējamas ļoti labi. Prakses laikā audzēkņiem bija iespēja tās pilnveidot, kā arī apgūt jaunas zināšanas, strādāt ar iekārtām un instrumentiem arī lielos uzņēmumos.
Izglītojamie paši atzīst, ka svarīgi ir pilnveidot komunikāciju, jo nācās mācīties strādāt komandā un pierādīt sevi.
Šobrīd izglītojamie atgriežas ierastajā mācību procesā, lai jau jūnijā kārtotu kvalifikācijas eksāmenu.
Lai Jums viss izdodas!
BPVV saka lielu paldies kvalifikācijas prakšu vadītājiem Jeļenai Ikselei, Selvai Lielbārdei salons “Salvadora”, Egitai Circenei salons “Elija”, Viktorijai Babkinai salons “Meraki”, Intaram Salmanim SIA “Amisa” un Jānim Cunskim SIA “Kokpārstrāde 98”, par iespēju audzēkņiem pilnveidot sevi un apgūt jaunas iemaņas prakses laikā.
Liels paldies prakšu vērtēšanas komisijai Intai Ozolai, Ingai Trupovniecei, Larisai Bernei, Ērikam Kanaviņam un Gatim Budevičam.
Vizuālā tēla stilista 4.kursa izglītojamās


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?