2024.gada 2.februārī komerczinību 3.kursa izglītojamajiem noritēja “Prakse komerczinībās” aizstāvēšana. Jaunieši no 18.decembra līdz 31.janvārim bija cītīgi strādājuši prakses vadītājas Ingas Grigules vadībā. Pētīja uzņēmumus, tirgzinību pasākumus uzņēmumā, salīdzināja uzņēmuma konkurentus, preču un pakalpojumu iepirkšanu un pārdošanu, veidojuši priekšlikumus uzņēmuma attīstībai.
Izglītojamie vairāk kā mēnesi cītīgi strādāja, ko atzina arī prakses komisijas locekļi Līga Annuškāne un Ilona Šāvele, kuras piedalījās prakses aizstāvēšanā un vērtēja prakses laikā paveikto.

Paldies Jums, aktīvie jaunieši, lai prieks un gandarījums par paveikto arī turpmāk!
Īpašs paldies prakses vadītājai Ingai Grigulei par uzņēmību un ieguldīto darbu izglītojamo izaugsmes veicināšanā. Lai arī turpmāk protat smelt enerģiju un iedvesmu no jauniešu degsmes!

3.kursa izglītojamie un prakses vadītāja Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?