Šī gada 18.maijā Krāslavā notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) uzsākšanas sanāksme. Šajā projektā piedalās Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Projekta ietvaros tiks iegādātas kokapstrādes iekārtas un šujmašīnas, lai uzlabotu izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai, nodrošināti kvalifikācijas celšanas pasākumi pasniedzējiem, organizētas darbnīcas skolniekiem ar mērķi uzlabot prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām.


Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums). Projekta ilgums - 24 mēneši, projekta uzsākšanas datums: 07.05.2017., projekta beigu datums: 06.05.2019.

Sanāksmē tika izrunātas plānotās aktivitātes, projekta prioritātes, sasniedzamie rezultāti, projekta īstenošanas termiņi, budžeta plānošana, projektā iesaistīto partneru aktivitātes, atbildība u.c. organizatoriskās lietas. Tika diskutēts par neskaidrajiem jautājumiem, lai projekta īstenošana notiktu bez aizķeršanās.

Pēc diskusijām un projekta pasākumu apspriešanas tika parakstīts projekta partnerības līgums. Šajā pārrobežu sadarbības projektā ir iesaistītas pavisam astoņas izglītības iestādes. Četras profesionālās izglītības iestādes no Latvijas - Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienība, Malnavas koledža, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, kā arī četras profesionālās izglītības iestādes no Lietuvas – Zarasu Lauksaimniecības skola, Utenas reģionālais profesionālās apmācības centrs, Jonišķu Lauksaimniecības skola,  Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskola. Projekta vadošais partneris ir Krāslavas novada pašvaldība.

Projekta “Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?