Šajā mācību gadā skolā īpaša uzmanība tiek vērsta uz kompetencēs balstītu izglītību, kā arī labajiem darbiem, kas veltīti Latvijas simtgadei. Metodiskajā padomē tika nolemts, ka caurviju tēma visos mācību priekšmetos - „Latvija četros gadalaikos”. Pirmā apakštēma - “Latvija rudenī”. Oktobra pēdējā nedēļā, kad vispārējās vidējās izglītības izglītojamie bauda rudens brīvdienas, bet profesionālās izglītības audzēkņi mācās, pedagogi pulcējās uz meistarklases nodarbībām, lai dalītos pieredzē par veikumu pirmajos divos mēnešos.
Pirmā uzstājās valodu metodiskās komisijas vadītāja G.Čubare. Sadarbībā ar kolēģiem ir tapuši interesanti metodiskie materiāli, kā angļu valodas skolotājas Ineses Circenes izstrādātā krustvārdu mīkla par rudeni, G.Blaumas darba lapas par E.Virzas “Straumēniem”, M.Ločmeles darbs ar tekstu krievu valodā par rudeni, A.Krēmanes skolēnu radošo darbu apkopojums par valodu rudenī, S.Atvares izstrādātā prezentācija “Rudens latviešu autoru darbos”.Īpaši interesanti bija klausīties, kā skolotāja Gunita māca domrakstu, to izšujot.


Eksakto mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja I.Šņukute iepazīstināja, kā viņa ir strādājusi ar skolēniem par mērvienībām Latvijā pirms 100 gadiem un tagad, sk.L.Līcīte kopā ar skolēniem pētījusi “Mans rudenīgais ceļš uz skolu”, A.Līcītis rosinājis skolēnus informātikas stundās veidot plakātus, apsveikumus par rudeni Latvijā. Bioloģijas skolotāja I.Balule kopā ar audzēkņiem pētījusi kokus rudenī, izvērtējot pielietojusi kahoot it metodi, sk.B.Urtāne iepazīstināja ar prezentāciju “Kompetencēs balstīta izglītība matemātikas stundās”. Skolēniem matemātikas stundās tika piedāvāta iespēja izpildīt radošu darbu, integrējot dažādus mācību priekšmetus, piemēram, informātiku, mājturību un tehnoloģijas, fiziku, vizuālo mākslu, latviešu valodu un literatūru. Kopā ar audzēkņiem tika secināts, ka jau tagad, gaidot Latvijas dzimšanas dienu, varētu gatavot dāvanu- “Mana rudenīgā kūka Latvijas simtgadei”. Skolēni labprāt piekrita izcept kūku atbilstoši tēmas prasībām. Kopīgi tika izvirzīts mērķis, konkrēti uzdevumi un izpildes gaita. Pēc paveiktā darba jāsagatavo prezentācija, norādot tēmu, kūkas nosaukumu, kūkas sastāvdaļas (svars, ja iespējams), gatavošana (apraksts un fotogrāfijas), kūkas izmaksas, viena gabaliņa cena, gatavas kūkas svars (ja iespējams), nobeigums un secinājumi.
Skolēnu ierosinājums – atnest izcepto kūku uz skolu un pacienāt savus klasesbiedrus, tika apstiprināts.
Mākslas un profesionālo priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Anita Matule- Bordāne rosināja kolēģus praktiski līdzdarboties, vērojot prezentāciju “Mētelis. Rudens- ziemas sezona.”SK.Veina iepazīstināja ar oriģinālajiem darbiem tekstilmākslā. A.Jansone informēja, kā strādā ar 2.,3. kursa meitenēm, veidojot rudens meikapu.
Sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas vadītāja Z.Arnicāne demonstrēja savu prezentāciju “Rainis- personība Latvijas politiskajā dzīvē”, skolotāja A.Strada prezentāciju “Rudens tēma latviešu gleznotāju skatījumā”, skolotājas S.Heningas metodiskais materiāls “Ceļojums rudenī Latvijā” un ekonomikas skolotājas B.Šāveles materiāls “Vērtspapīru būtība”.
Nodarbību noslēgumā visi pedagogi secināja, ka sadarbībai ir ļoti liela nozīme, plānojot mācību stundu vielu. Mūsu skolā jau sen norit mācību stundas, kas vērstas uz kompetencēm balstītu izglītību, kā arī pedagogi ir ļoti radoši un nemitīgi pilnveido savu profesionālo darbību. Darbs ritēs tālāk, sadarbojoties metodiskajās komisijās un izstrādājot arvien jaunus metodiskos materiālus.

Anna Krēmane,
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomāVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?