5. janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāji pulcējās uz kārtējām meistarklases nodarbībām. Galvenie atslēgas vārdi – lietpratība jeb kompetences un Latvija, apakštēma – ziema.
Visiem skolotājiem ir informācija par sagaidāmajām pārmaiņām izglītībā, par skolu 2030, tādējādi arī mājturības un tehnoloģiju skolotājs Ēriks Kanaviņš sāka ar prezentāciju “Mācību jomu koordinatoru seminārs”. Viņš iepazīstināja kolēģus, kas sagaidāms tieši mācot mājturību, kādas prasmes būs nepieciešamas. Diskusijā iesaistījās skolotāji, jo metodisko apvienību semināros ir daudz runāts par kompetenču izglītību. Vienmēr, kad tiek ieviests kaut kas jauns, ir pretestība, neziņa, bet, kad mērķis un uzdevumi kļūst saprotami, tad arī mazinās stress. Vienojāmies, ka esam gatavi pārmaiņām un patiesībā sen jau strādājam atbilstoši it kā jaunajām prasībām. Par to liecināja skolotāju metodiskās izstrādnes.
Latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Atvare iepazīstināja ar prezentāciju “Ziema latviešu autoru darbos”, skolotāja Anna Krēmane “Mācību metode – mācību pietura”. Gatavošanās stundai ir darbietilpīga, bet ieguvums ir skolēniem, jo mācās sadarboties, iegūt informāciju, to prezentēt un izprast lasīšanas stratēģijas. Skolotāja Gunita Čubare demonstrēja, kā attīstīt skolēnu radošo rakstīšanu.Viņa iepazīstināja ar  pašas veidoto videofilmu pēc Regīnas Ezeras noveles “Decembris”, pēc kuras skolēni iesaistījās dažādās radošās rakstīšanas aktivitātēs.


Eksakto zinātņu metodiskās komisijas skolotāji I.Šņukute, B.Urtāne stāstīja par savu pieredzi, strādājot gan ar mācību metodi- mācību pietura, gan radošā rakstīšana.
Ļoti aktīvi un atraktīvi uzstājās bioloģijas skolotāja Iluta Balule, demonstrējot, kā stundās, organizējot ievadvērtēšanu vai atgriezenisko saiti, pielieto kahoot it. Tika rosināts skolotājiem praktiski pamēģināt un pārbaudīt savas zināšanas bioloģijā.Kolēģi, kuri vēl nebija pamēģinājuši un nezināja, kā to izmantot, ieguva pārliecība, ka individuālajās nodarbībās pie skolotājas Ilutas  prasmes ar kahoot it jāapgūst, jo skolēniem tas ļoti patīk. Arī skolotājs Andris Līcītis pārsteidza, kā māca automatizēto projektāšanu 2. kursa audzēkņiem. Viņš audzēkņiem radīja interesi,kā nocirsto eglīti ielikt paškonstruētā, projektētā  un izgatavotā eglītes paliktnī.
Profesionālo priekšmetu skolotājs Aigars Noviks stāstīja un demonstrēja, kādus darbus par tematu “Ziema”darina skolēni valsts olimpiādē.
Skolotāja Sintija Heninga pastāstīja, kā darbojas interešu pulciņš “Mammadaba”, iepazīstināja ar izstrādātajiem materiāliem un videofilmu, kurā tika paŗādītas skolēnu praktiskās nodarbības mežā.
Sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja Zanda Arnicāne informēja, ka skolotājai Birutai Šāvelei ir izstrādāta prezentācija “Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā’, skolotājai Ainai vilcānei “Ziemassvētku ieražas” un skolotājai Zandai apkopojums par vīru spēlēm skolā un videointervijas par jaunlatviešiem.
Semināra noslēgumā skolotāji atzinīgi novērtēja paveikto, ir daudz iegūts, uzzināts, saprasts, ka kompetenču izglītība mūsu skolā nav sveša. Priecājos, ka skolotāji ir radoši, strādā mūsdienīgām metodēm, sadarbojas un cenšas sevi pilnveidot.
Nākamā nodarbība - pavasara brīvdienās.

Anna Krēmane,  direktores vietniece izglītības jomā


Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?