Šī gada 15.novembrī Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja, Balvu, Baltinavas, Rugāju novadu matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne Balvu pamatskolā vadīja meistarklasi matemātikā ERASMUS+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „Improving (internationally) the delivery of mathematics” (līguma numurs- 2017-1-UK01-KA219-036590_4) pedagogiem no Lielbritānijas, Zviedrijas, Polijas, Čehijas, Bulgārijas, Spānijas.


Sarunā par matemātikas mācīšanu Latvijā Benita Urtāne iepazīstināja ar matemātikas mācību priekšmeta standartu, tajā iekļautajiem mērķiem, uzdevumiem un saturu. Viņa arī pastāstīja par Skola 2030 akcentiem mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņā - līdztekus pamatprasmju apguvei valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un mākslas, matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fizisko aktivitāšu jomā, svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību un tikumu apguve.

Benita Urtāne,
matemātikas skolotājaVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?