Laika posmā no šī gada 4. līdz 12.oktobrim Portugāles pilsētā Lousado norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”, pr.nr. 2017-1-PL01-KA219-038699_5) vadības grupas tikšanās. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.
Projekta vadības grupas sanāksmē Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu pārstāvēja skolas direktore Biruta Vizule un projekta koordinatore Inga Kaļva, prezentējot īstenotās aktivitātes, aktualizējot projekta gaitā radušās problēmsituācijas un precizējot turpmāk plānoto aktivitāšu izpildes kārtību un to norises laikus, sasniedzamos rezultātus, kā arī citus organizatoriskos jautājumus.

Tikšanās laikā partnerskolu vadība tika iepazīstināta ar Associacao para a Educacao Profissional do Vale do Ave (FORAVE) skolu un mācību darbu. FORAVE profesionālā un vispārizglītojošā skola ir privātskola, kas saņem finanses no valsts un tai pat laikā lielu atbalstu skolas attīstībā un praktisko nodarbību kvalitātes nodrošināšanā sniedz uzņēmēji. Piemēram , riepu ražotāja zīmoluzņēmums „Continental”, ieguldot līdzekļus skolas infrastruktūras labiekārtošanā, izveidojis mūsdienīgas darbnīcas jauniešiem, kuri apgūst automehāniķa profesiju. Skolu finansiāli atbalsta 30 uzņēmēji, iekārtojot profesionālo izglītības programmu darbnīcas atbilstoši mūsdienu prasībām. Audzēkņi skolā tiek sagatavoti reģionālajiem uzņēmumiem, bet neierobežojot jaunieti izvēlēties strādāt citur. Jaunieši skolā pavada lielāko dienas daļu, mācības sākas plkst.9.00 un beidzas plkst.17.00 ar stundas pārtraukumu pusdienām, kuras jāietur netālu esošajā pārtikas uzņēmumā, jo ēdnīcas, kurā varētu ieturēt siltu maltīti skolā nav. FORAVE direktore, izrādot skolas telpas, stāstīja par vēlmi atjaunot telpas un modernizēt materiālo bāzi, bet, protams, pakāpeniski iespēju robežās. Interesants šķita fakts, ka jaunietim, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu mācības ir obligātas, neskatoties vai tā ir vidusskola vai pamatskola, vai profesionālā izglītība -tie var būt vairāki gadi vienā klasē, bet apmeklējot izglītības iestādi līdz sasniegta pilngadība.
Projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” mērķis ir partnerskolu ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu pamatprasmes, it īpaši Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) un svešvalodās, kā arī stiprinot pedagoga profesionālo profilu.
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta finansējums Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai ir 19 480,00 EUR. Projekta ilgums 28 mēneši, projekta uzsākšanas datums: 01.09.2017., projekta beigu datums: 31.12.2019.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.