Šī gada 28.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk – BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” („Labour Market without Borders („Mobility”)) vadības grupas 3. sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”, Balvu novada pašvaldības (Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskolā), Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.


Sanāksmi atklāja projekta vadītāja Ilze Stabulniece, aktualizējot pašvaldību kā projekta partneru lomu projekta realizācijā, kā arī labumu guvēja loku - profesionālās izglītības iestādes. Uzrunu projekta partneriem teica Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzsverot to, ka ir jūtami projekta darba augļi, kas ir nozīmīgi ne tikai izglītības iestādei, bet arī kopumā Balvu novadam. Tāpat klātesošos uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule, kura pateicās visām iesaistītajām pusēm par ieguldīto darbu projekta īstenošanā, kā arī novēlēja atziņām piepildītu dienu un aicināja dalīties pieredzē.
Katrs projekta partneris prezentēja īstenotās aktivitātes un realizētos darbus 1.projekta īstenošanas periodā, iepirkumu rezultātus projektā paredzēto iekārtu un aprīkojuma iegādei, atskaitīšanās rezultātus, kā arī dalījās pieredzē par sasniegumiem un sarežģījumiem projekta īstenošanā. 
Sanāksmē tika nozīmēti datumi plānotajām aktivitātēm projekta īstenošanas 2. un 3. periodā atbilstoši paredzētajam budžetam un darba paketēm, kas ir ieplānotas projekta pieteikumā, kā arī tika aktualizēti sasniedzamie rezultāti. 
Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums). 
Projekta „Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.
Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

www.latlit.lv

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.