15. aprīlī, pārrobežu sadarbības projekta “Darba tirgus bez robežām” (projekts Nr. LLI-183) vadība, projektā iesaistīto skolu un pašvaldību vadītāji un koordinatori tikās projekta noslēguma sanāksmē, kurā prezentēja projektā paveikto un iegūto. Tiešsaites skype konferencē pievienojās  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Pārrobežu sadarbības programmu nodaļas pārrobežu programmas Latvija-Lietuva  vecākā eksperte M.Gņedova.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums:  903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums). 

Projekta „Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu .