16.decembrī ZOOM platformā Balvu profesionālajā un vīspārizglītojošajā vidusskolā notika Konventa sanāksme. Tajā dalību ņēma Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos. Gunta Brūmane, SIA "Burdas salons" valdes priekšsēdētāja, nozares ekspertu padomes "Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana" darba devēju puses eksperte. Inta Kaļva, Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja. Inese Circene, Viļakas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja. Valda Vancāne, Teritorijas plānotāja. Skolas direktore Biruta Vizule, direktores vietnieks profesionālās izglītības darbā Santa Kaša, Izglītības darba speciālists Biruta Kindzule, kura atbild par pieaugušo izglītību un mūžizglītību, IT speciālists Guntis Circens.

KONVENTS ir izglītības iestādes padomdevējs, kas ienāk izglītības iestādē kā eksperts, palīdz izglītības iestādei izvērtēt izglītības iestādes stiprās puses, vājās puses – draudus, apzināt darba tirgus vajadzības, lai nodrošinātu izglītības iestādes produktīvu un pārdomātu darbību, kas vērsta uz attīstību un izaugsmi.

Sanāksmes dienas kārtībā bija jautājums BPVV Stratēģijas projekta 2021.- 2027.gadam izskatīšana. Izglītības iestāde pagājušajā mācību gadā  strādāja pie izglītības iestādes stratēģijas plānošanas. Tika izvērtēta izglītības iestādes darbība iesaistot izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos, izglītības iestādes padomi, Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, Latgales plānošanas reģionu, izglītības iestādes KONVENTU. Par prioritāti tika noteikta darba kvalitāte, efektivitāte un atbilstība aktuālajām pamatnostādnēm izglītības attīstības politikā un aktualitātēm atbilstoši darba tirgus vajadzībām.. Katrs stratēģijas punkts tika rūpīgi analizēts un izvērtēts. Daudz tika diskutēts par skolas MISIJU, VĪZIJU un VĒRTĪBĀM. Tika noteiktas stratēģiskās prioritātes 2021.-2027. gadam

  1. Kompetentu, elastīgu, uz izaugsmi vērstu organizācijas cilvēkresursu nodrošinājums.
  2. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana izglītojamajiem, lai iegūtās zināšanas efektīvi pielietotu darba vidē.
  3. Digitalizēta un modernizēta infrastruktūra.
  4. Sadarbība ar sociālajiem partneriem.

I.Dundure ieteica pedagoģisko kadru nodrošinājumu rast sadarbībā caur  Latvijas Universitātes skolu tīkla projektu. G.Brūmane uzsvēra, ka jāaudzina jaunajos speciālistos attieksme pret darbu, lai neuzskatītu darba procesu par slavināšanas iemeslu, bet gan darba rezultāts ir tas, par ko jāsaka paldies!

KONVENTS pieņēma lēmumu Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Stratēģiju 2021. -2027.gadam iesniegt Balvu novada pašvaldībā izskatīšanai un apstiprināšanai.

 

konventa sanāksme Zoom

konventa sanāksme Zoom

konventa sanāksme Zoom