Direktores sleja

Dzestrie augusta rīti, miglas vāli vakaros un krāsaino ziedu sveiciens dārzos liecina, ka klāt rudens un skolas sākums. Šogad mūsu skola atzīmē trīsdesmito 1.septembri. Var mainīties laiki, skolas nosaukums, bet nemainās skolas patiesā būtība un vērtība – sniegt kvalitatīvas zināšanas saviem skolēniem, audzēkņiem. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā aizvien vairāk kļūst pieejamas jaunas iespējas un jauni izaicinājumi. Novēlu katram skolēnam, audzēknim jaunajā mācību gadā atbildīgi un ieinteresēti mācīties, apgūt zināšanas un tiekties uz izcilību.

Skolotājiem un vecākiem vēlu pacietību un aizrautību, sirds gudrību, jo tieši jūs savos skolēnos, bērnos spējat iedegt atklāsmes prieku, iemācīt kritisko domāšanu un izveidot personību, kura spēj patstāvīgi domāt un vienlaikus sadzirdēt citus!

Lai visiem šis mācību gads ir veselīgs un darbīgs!

 

Jūsu direktore Biruta


Ir noslēdzies vēl viens mācību gads, palaisti lielajā dzīves ceļā absolventi, skola gaida jaunos, zinātkāros un atbildīgos jauniešus, kas šo skolu vēlas saukt par savējo. 

Apstājoties šajā skrējienā, saproti, ka mēs taču esam daudz vairāk saistīti cits ar citu nekā domājam un nekā to ikdienā sajūtam. Un tad saproti, ka vislielākā vērtība ir tā, ka vari uzticēties, ka Tev apkārt ir laba komanda, labi kolēģi, darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. Tu jūti, kā viņu klātbūtnē Tu piepildies ar gaismu un iekšēji staro no gandarījuma sajūtas!

Paldies vadības komandai, ik vienam pedagogam par profesionalitāti un nesavtīgo darbu šajā attālinātajā mācību procesā, jo tas atalgojās ar jauniešu mācību rezultātiem. Paldies izglītojamajiem par atbildību, mērķtiecību, jūs protat pārsteigt gan pēdējā skolas dienā, gan izlaidumos, tas viss ir tik patiesi un no sirds!

Vecāki, paldies jums, par ieguldīto darbu, pacietību, iecietību un sirdsgudrību  šajā mācību gadā, kopīgi sadarbojoties un sekojot līdzi savu bērnu, jauniešu mācību procesam.

Tehniskais personāls, paldies jums, par ieguldīto darbu, ko jūs veicāt nodrošinot kārtību, tīrību, lai tiktu ievērotas visas valstī noteiktās epidemiloģiskās prasības un mēs visi varētu justies droši mācību procesa laikā, valsts pārbaudījumu un izlaidumu laikā. Jūs bijāt lielisks atbalsts pie izlaidumu organizācijas un norises vietas sakārtošanas!

Novēlu jums visiem drošu, veselīgu un gaišu vasaru! Lai mēs vairāk mācētu priecāties par dzīvi!

 

Jūsu direktore, Biruta


Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc Tepatās - mūsos pašos.

Imants Ziedonis

 

Ziemassvētki ir cilvēka iekšējās gaismas svētki. Patiesākā laime ir tad, kad cilvēks izstaro gaismu, sirdssiltumu un mīestību! 

Jaunajā gadā dāvāsim viens otram mīlestības silto vārdu auru, lai sasilst ikkatra dvēsele! Ticēsim sev un savai veiksmei! 

Laimīgu, veselīgu Jauno 2021.gadu!

 

Direktore Biruta


Tu sācies ar katru no mums, jo mēs ikviens veidojam Tevi ar savām domām, attieksmi un savu darbu.

Mēs esam tik dažādi, tomēr savstarpēji saistīti latviešu tautas tradīcijās, dziesmās, dejās, valodā un mīlestībā pret savu tuvāko!

Tu katram no mums esi dārga un neatkārtojama – ar dabas krāšņumu, ar sentēvu dzīvesgudrību un Latvijas lūgsnu “Dievs, svētī Latviju!”.

Novēlu ikvienam Tevi turēt ieskautu dziļi savā sirdī, sargāt savu valstisko apziņu – “es mīlu savu zemi, savu tautu, savu valsti!”

Lai skaista Latvijas 102. dzimšanas diena!


Sācies jaunais mācību gads, kas ir bagāts ar pārmaiņām izglītības jomā, jo ienāk jaunais mācību saturs, kas balstīts uz kompetenču izglītību gan 7.klasē, gan 10.klasē kā arī profesionālajā izglītībā. Tāpat ir jāievēro daudzas drošības un piesardzības prasības saistībā ar Covid -19.

Neskatoties uz visiem ierobežojumiem un noteikumiem priecājamies, ka mācības ir atsāktas klātienē, ka izglītojamie var mācīties modernizētā un estētiski skaistā vidē, ka izglītības iestāde piedāvā ļoti daudzas iespējas jauniešiem gan mācību, gan talantu izkopšanas jomā. Ir uzsākta sadarbība ar Vidzemes augstskolu un izglītības iestādei ir apstiprināti 5 jauni starptautisku mobilitāšu projekti, kurus izdosies realizēt, ja būs atcelti visi ar ceļošanu saistītie ierobežojumi.

Šajā mācību gadā novēlu izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem, lai katru dienu mēs ietu pretī labajam, skaistajam un zinātu, ka ne brīdis nav velts, tai ceļā, kas zem kājām, un tas ved mūs uz izaugsmi, sevis izzināšanu, tikai mums pašiem jāiegulda atbildīgs, mērķtiecīgs darbs, lai mūsu ceļš uzziedētu varavīksnes krāsās un būtu saules apmirdzēts! Veselīgu, drošu un uz savstarpējo sadarbību vērstu Jauno mācību gadu!

Direktore Biruta


Šogad tā ir citādāka - bez skolēnu čalām, jokiem, sirsnīgiem smaidiem un kopā būšanas prieka. Šis mācību gads mums nevienam nebija viegls, jo līdz ar valstī noteikto ārkārtas situāciju ienāca jauna mācību pieredze – attālinātās mācības.
Paldies pedagogiem par nesavtīgu, godprātīgu, atbildīgu un inovatīvu darbu, īstenojot attālināto mācību procesu!
Paldies Jums, skolēnu vecāki un ģimenes, par pacietību, atbalstu un sadarbību, iesaistoties savu bērnu izglītošanā!
Skolēni, paldies Jums par prasmi plānot savu laiku, par pašdisciplīnu un pašvadītas mācīšanās iemaņu attīstīšanu!
Paldies ikvienam darbiniekam!
Tas mums visiem kopā bija jauns izaicinājums un jaunas iespējas iegūt citādu darba un mācību pieredzi, apgūt interaktīvās mācību platformas un informāciju tehnoloģiju rīkus.
Veiksmi, radošas domas un prasmi pielietot iegūtās zināšanas centralizētajos eksāmenos.
Lai skaista un droša vasara! Lai izdodas atpūsties, atjaunot enerģiju un spēkus! Uz tikšanos 1.septembrī!


Latvija – Tu esi manas saknes, mana apziņa un mans senču mantojums. Te es esmu sācies un te es turpināšos cauri tradīcijām un vērtībām ko manī ir ieaudzinājusi mana ģimene.
Mana latviešu valoda, kas ietērpj vārdos domu pasauli, mana ābele, pie kuras var pieglausties kā pie savas mātes pleca, Lielvārdes josta, kas dod mītisku spēku, rakstaini cimdi, kuros ievītas senču rakstu zīmes, tautasdziesmas, kas ir manas tautas morāles kodekss.
Tas viss savijas kopā un dod spēku ar lepni paceltu galvu teikt, es esmu latvietis!
Mēs esam stipri, gudri, drosmīgi un viedi, svinot kopā Latvijas dzimšanas dienu.
Sirdssiltus visiem svētkus!

Direktore Biruta


Decembrī ir viena klusa, svēta nakts, kad visa kristīgā pasaule vienojas domās un patiesā priekā par Jēzus bērniņa piedzimšanu.
Decembrī gribas aizmest šaubas, neziņu, bailes un ieritināties baltā kamolā, līdz mielēm izjust savu būtību, izbaudīt esības prieku un apzināties: noslēdzies vēl viens aplis, lai sāktos cits - vēl labāks.
Decembrī visvairāk gribas būt baltiem un ar baltām domām iet pa baltiem ceļiem.
Tikai decembrī māja smaržo pēc tikko ceptām piparkūkām, pīrādziņiem, un tikai decembrī ģimene pulcējas pie svētku egles, kas ielīksmo lielus un mazus ar savām rotām, gaismiņām un pārsteigumiem.
Decembrī ir Ziemassvētki, vecā gada vakars, tiek nomainīts jauns kalendārs: klāt 2019. gads!
Baltu, mīlestības un sapratnes piepildītu decembra mēnesi, veiksmes apmirdzētu Jauno gadu!

Direktore Biruta Vizule


Tumšās debesis, kailie koki, miglas vāli, uzartās zemes smarža…Ir novembris. Svecīšu liesmiņas, sarkanbaltsarkanie karogi, lāpu gājieni, dziesmas un dzejas par Tēvzemi… Ir Latvijas svētku mēnesis. Un šogad īpašs: mūsu dzimtenes neatkarības 100. dzimšanas diena.
Mēs dzīvojam skaistā zemē, bet varam darīt vēl daudz, lai tā būtu vēl skaistāka. Ar savu darbu, domām, attieksmi.
Lai lepnums un prieks par Latvijas simtgadi! Lai, skanot Latvijas himnai, patiesi un no sirds izskan lūgšana “Dievs, svētī Latviju, mūs’ dārgo Tēviju!”
Priecīgus un gaišus Latvijas simtagades svētkus katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule


Vasaras dāsnums vēl turpinās: saule, zilas debesis ar mākoņu figūrām un krāsainība.
Bet septembris ir jau klāt, un tas nozīmē – sākas jaunais mācību gads. Skola šogad kļuvusi vēl skaistāka, vēl sakoptāka. Tā aicina ikvienu te labi justies un iegūt jaunas zināšanas.
Skolas vidi mēs veidojam paši ar savu prasmi sadarboties, ieklausīties un sadzirdēt. Tāpēc novēlu jaunajā mācību gadā, lai ap mums ir daudz gaismas un ikviens ir radošs, mērķtiecīgs un motivēts mācīties, strādāt, atvērts pārmaiņām . Nemeklēsim ieganstus, kāpēc neizdaru, meklēsim ieganstus, kāpēc es to daru un varu izdarīt! Kāds būs mūsu jaunais mācību gads, ir atkarīgs no katra paša gribasspēka un dvēseles gaišuma. Lai tas ir sākums interesantai, darbīgai un piepildītai ikdienai! Veiksmīgu 2018./2019. mācību gadu!