31.maijā Daugavpils PIKC Saules skolā notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darba tirgus bez robežām” vadības grupas IV sanāksme par projekta II periodā īstenotajām aktivitātēm. Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, kā vienu no projekta partneriem, pārstāvēja pedagoģe M.Deņisova un Balvu novada pašvaldības galvenā grāmatveža vietniece - Regīna Loča. Projekta vadītāja I.Stabulniece klātesošos informēja par turpmākajām projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un nepieciešamo informāciju no projektā iesaistītajām Latvijas, Lietuvas partnerskolām. Vadības grupas sanāksmes dalībnieki tika aicināti direktores I.Kokinas pavadībā apskatīt izglītības iestādes telpas un iepazīties ar skolas īstenotajām programmām, un audzēkņu darba tirgus iespējām pēc izglītības iestādes absolvēšanas.


No 9.- 11. maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Anita Matule – Bordāne un 3. kursa audzēknes Viola Garā, Selīna Švāgere un Elīna Kļanska piedalījās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-183) „Darba tirgus bez robežām” mobilitātē Lietuvas pilsētā Alantā.
Visas trīs dienas bija veltītas ainavu dizaina tēmai, dažādiem konkursiem un darbam Alantas tehnoloģiju tehnikumā.


Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta (Nr. NPJR – 2016/10087) „Darba tirgus bez robežām” ietvaros, vairākos trīs dienu sabraukumos no 13.aprīļa līdz 23.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vadība un pedagogi izglītojās astoņdesmit stundu koučinga sesijā.
Koučingu vadīja Žanna Jeļisejeva – attīstības konsultante, Starptautiskā Koučinga Federācijas (International Coach Federation) biedre. Kā saka pati attīstības konsultante - koučings palīdz atklāt un iedarbināt cilvēka potenciālu, veicina pozitīvu domāšanas veidu, savādāku attieksmi pret cilvēkiem, vadības un rīcības stilu. Šo visu, klausoties un praktiski darbojoties, koučinga dalībnieki apguva gan darbojoties individuāli, gan komandu darbā ar Latvijas un Lietuvas projektā iesaistītājām partnerskolām, strādājot ar tādām koučinga tēmām kā „Pašanalīze un pašattīstība”, „Komandas darbs”, „Vadības analīze un attīstība”, „Pārmaiņu menedžments”.
Nenoliedzami – koučings ir sarunas, kas ved uz mērķi.

Projekta koordinatore Inga Kaļva

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu


Pagājušajā nedēļā no 29.maija līdz 31.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1. kursa audzēknes Sindija Logina, Valērija Kozlovska, Patrīcija Kozlovska un skolotāja Sintija Heninga piedalījās radošajās darbnīcās Lietuvā, Zarasai Agranomijas skolā. Radošās darbnīcas notika pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darba tirgus bez robežām” ietvaros.
Radošo darbnīcu tēma bija „Ainavas labiekārtošana” praktisko aktivitāšu ietvaros bija jāpārveido puķu dobe, ko meitenes veiksmīgi arī izdarīja. Puķu dobes pārveidošana sākās ar idejas skici uz baltas papīra lapas. Meitenes vienojās par labāko skici un uzzīmēja to uz audekla. Skices realizēšana puķu dobē ilga divas dienas – rezultātā tapa skaista un labiekārtota puķu dobe, par ko atzinību izteica arī Zarasai izglītības iestādes direktore.


Šī gada 30. maijā, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) izglītojamie piedalījās sporta dienā. Pasākums norisinājās Balvu pilsētas pludmales volejbola laukumā.
Pasākumu vadīja BPVV pedagogs Gatis Stepanovs. Jauniešiem bija jāsacenšas trīs dažādos pārbaudījumos: piepūšamās atrakcijas „Šķēršļu josla” pārvarēšanā, SUP dēļu stafetē un pludmales volejbolā.
Izglītojamie aktīvi piedalījās visos pārbaudījumos, sekmīgi veicot visus no tiem. Veiksmīgākie saņēma diplomus par iegūtajām godalgotajām vietām. Pamatskolas grupā diplomu par pirmo vietu šķēršļu joslas pārvarēšanā saņēma 8.a klases izglītojamais Dāvis Pužulis, savukārt pludmales volejbolā pirmo vietu pamatskolas grupā ieguva 7.a klases komanda. Vidusskolas grupā 1.vietu šķēršļu joslas pārvarēšanā ieguva BPVV 3.kursa audzēknis Armands Voits, bet pludmales volejbolā par uzvarētājiem kļuva "Rīgas Valsts tehnikums" Balvu teritoriālā struktūrvienības komanda. Par SUP dēļu stafetes uzvarētāju kļuva BPVV 3.kursa izglītojamais Elmārs Brants.


Šī gada 29.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) norisinājās „Pateicības pēcpusdiena”, kurā paldies vārdi tika izteikti ikvienam klātesošajam.
Pasākums sākās ar direktores Birutas Vizules uzrunu, turpinājās ar Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas vārdiem par to, cik svarīgi ikdienas steigā apkārtējiem ir laipni izteikti vārdi un pozitīvs novērtējums. Izglītojamos par augstiem sasniegumiem mācībās ar naudas balvām sveikt bija ieradušies „Velku biedrība” dibinātāji Ivars un Liāna Velki, sadarbībā ar asociāciju „Heart to Heart”. Izglītojamos apbalvoja ar dāvanu kartēm 50 euro vērtībā, bet izglītojamie, kuri bijuši sabiedriski aktīvi un spodrinājuši izglītības iestādes tēlu, pateicībā saņēma dāvanu kartes 20 euro vērtībā.


Šī gada 18.maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) 9.un 12.klašu izglītojamajiem skanēja pedējais skolas zvans.
12.klašu topošie absolventi devās īpašā atmiņu ceļojumā Balvu pilsētā, kur kavējās gan pagātnes atmiņās, gan iedziļinājās arī nākotnes iecerēs. Īpašais atmiņu ceļojums sākās Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”. Jauniešus sirsnīgi sagaidīja bērni, kuriem pašiem šajā mēnesī sagaidāms īpašs notikums, izlaidums. Bērni jauniešiem uzdeva dažādas mīklas, kuras tika veiksmīgi atminētas, pēc tam skolēni tika iesaistīti rotaļā „Kas dārzā, kas dārzā”. Pēc bērnudārza apmeklējuma jaunieši iegriezās „Lāča dārzā”, kur ievēlējās nākotnes vēlēšanās. Izglītojamie iegriezās Balvu pamatskolā, kur viņus laipni sagaidīja izglītības iestādes direktore L.Krištopanova un skolotāja I.Logina.


Katru gadu Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina konkursu “Stūru stūriem tēvu zeme”, aicinot izglītojamos rakstīt, veidot video, prezentācijas, iestudēt priekšnesumus par novadā, valstī un pasaulē populāriem cilvēkiem, kas dzīvo, dzīvojuši Balvos, novadā.
Patiešām ir patiess prieks un gandarījums, ka no mūsu skolas bija visvairāk skolēnu iesūtīto darbu un veidoto video. Pateicības par piedalīšanos radošo darbu konkursā saņēma Daniela Vizule, Pēteris Krauja, Amanda Laicāne.


Šī gada 10.maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) pulciņa „Mamma daba” dalībnieces – Daniela Sindija Vizule, Sendija Ūsele, Arina Zakudrajeva, Alise Barbaniška, Marī Deņisova skolotājas Sintijas Heningas vadībā piedalījās konkursa „Cilvēks videi 2018” konkursā „Lielie palīgi lielos darbos” apbalvošanas ceremonijā.
BPVV dalībnieces konkursā ieguva godpilno 1. vietu, balvā aņemotapmaksātu ekskursiju 150 eiro vērtībā un vides spēli, kuru varēs izmantot mācību procesa laikā. Apsveicam BPVV komandu, vēlot panākumus arī turpmāk!

BPVV kolektīvs


Šī gada 7. – 11. maijā Kuldīgā norisinājās „Starptautiskais koka skulptūru plenērs ”. Šāds pasākums norisinājās devīto gadu pēc kārtas. Šogad to apmeklēja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) pedagogs Ēriks Kanaviņš. Pasākums tika rīkots par godu Latvijas simtgadei, tajā topošie galdieki un mēbeļu dizaineri izgatavoja dažādas lietas no koka.
Ē. Kanaviņš dalījās iespaidos par pasākumā pieredzēto. Plenērā esot piedalījušies vairāk kā 70 dalībnieki no vairākām Latvijas pilsētām (Rīgas, Cēsīm, Ogres, Limbažiem, Dobeles u.c. ), kā arī dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Pedagogs pievienojies Kuldīgas komandai, kopā četru dienu laikā izgatavojuši rotu – pērļu krelles Latvijai, gatavotas no apses un ozola koka.
Ē.Kanaviņš atzīst, ka darbs izdevies lielisks, šis ir veids, kā mūsu valsti padarīt vēl skaistāku. Plenērā izveidotās skulptūras tika uzdāvinātas Rīgas kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks". Pasākums esot bijis labi organizēts, komandas darbs esot bijis saliedēts. Gandarījumu sagādājis paveiktais darbs, kopības sajūta, jaunu ideju ieguve, kā arī dalīšanās darba pieredzē. Ē. Kanaviņs piebilst : „Mūs visus vieno mīlestība uz koku un tas, ko mēs no tā spējam pagatavot!”. Pedagogs apstiprina, ka arī nākamgad dosies uz koka skulptūru festivālu, šoreiz līdzi ņemot arī BPVV audzēkņus, lai kopā gūtu jaunas idejas, nostiprinātu jau esošās zināšanas un izgatavotu jaundarinājumus.

Laura Zujāne


Laika posmā no šī gada 23. līdz 27.aprīlim Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2017-1-PL01-KA219-038699_5 „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) mobilitāte, kā ietvaros izglītības iestādē viesojās sešu partnervalstu dalībnieki no Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.
Mobilitāte izglītības iestādē tika uzsākta ar pasākumu, kur atklāšanas uzrunas teica gan Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs, gan BPVV direktore B.Vizule. Koncerta laikā tika demonstrētas tērpu kolekcijas, tautiskā un modernā deja, kā arī skolnieces D.Vizules vokālie priekšnesumi. Starptautisko partneru vizīte BPVV turpinājās ar izglītības iestādes apskati un iepazīšanās spēlēm skolēniem un pedagogiem.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?